Současný stav výuky psychosomatiky na LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH v ČR

Výuku psychosomatiky na lékařských fakultách v ČR jsme se snažili zmapovat v rámci šetření, jež proběhlo v podzimních měsících roku 2018 na základě iniciativy výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. E-mailem byli osloveni proděkani lékařských fakult s dotazem, zda je psychosomatika zařazena do výuky na dané lékařské fakultě. Oslovené vysoké školy byly vybrány z databáze vysokých škol v ČR, mailové kontakty na jejich proděkany pak byly vyhledány na webových stránkách vybraných škol. Bylo osloveno celkem devět lékařských fakult. Součástí mailu adresovaného proděkanům byla tabulka obsahující informace, o něž jsme zástupce školy žádali, a to tyto: identifikační údaje dané školy/fakulty, obor studia, typ studia (bakalářské, magisterské), přesný název vyučovaného předmětu zaměřeného na psychosomatiku, typ předmětu (povinný, povinně-volitelný, volitelný), rozsah výuky a forma výuky (přednášky, semináře), jméno garanta předmětu, přibližný počet studentů, jež ročně předmět absolvuje, a to, zda je problematika vyučovaného předmětu součástí otázek ke státním závěrečným zkouškám. Zajímala nás především výuka psychosomatiky u studentů medicíny. Toto dotazování bylo součástí šetření, kdy jsme zjišťovali výuku psychosomatiky i u dalších oborů, zdravotnických i pedagogických (byly osloveny i další vysoké školy, nejen lékařské fakulty). Přehledné výsledky celého tohoto šetření jsme publikovali v časopise Psychosom (č. 4 / 2018, dostupné online https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-4-2018/693-politika).

Některé z oslovených škol, resp. jejich zástupci reagovali velmi vstřícně a ochotně, ať se na jejich škole psychosomatika vyučuje či ne, za což jejich osloveným zástupcům opětovně děkujeme, některé bohužel nereagovali vůbec. Pro získání informací jsme pracovali zároveň s webovými stránkami škol, na kterých jsou zveřejňovány studijní plány jednotlivých oborů (a na něž nás někteří zástupci oslovených VŠ odkázali), některé školy na svých webech však tyto informace neposkytují, nabízíme Vám tedy přehled, který díky nedostupnosti informací nemůžeme považovat za úplný.

Psychosomatika se jako povinný předmět dle informací z našeho šetření v roce 2018 nevyučuje na žádné z lékařských fakult. Na dvou lékařských fakultách se vyučuje jako předmět volitelný (z toho v jednom případě v jednom předmětu spolu s lékařskou psychologií). V jednom případě se jedná o předmět určený studentům všeobecného lékařství (2. LF UK v Motole), ve druhém případě o předmět určený studentům zubního lékařství (LF MU v Brně). V průběhu našeho šetření projevila zájem o výuku psychosomatiky i LF UP v Olomouci, výsledkem čehož bylo zařazení volitelného předmětu Psychosomatická medicína do výuky studentů čtvrtého ročníku oboru všeobecné lékařství. Olomouc se patrně stane časem Mekkou psychosomatiky u nás (viz program výuky).

Další čtyři lékařské fakulty referují, že je u nich problematika psychosomatiky zmiňována v rámci jiných povinných předmětů – psychologie, lékařské psychologie, psychiatrie, psychologické propedeutiky, sociálního lékařství, humanitních základů medicíny apod., avšak velmi stručně, zpravidla se jedná o jednu či dvě přednášky či semináře. Jedna lékařská fakulta zmiňuje dvě vyučovací hodiny věnované psychosomatice v rámci volitelného předmětu Komplexní medicína a tradiční léčebné nauky.

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně je psychosomatika akcentována mimo jiné i tím, že je zavzata přímo do názvu ústavu – Ústav psychologie a psychosomatiky.

Přestože nemáme pravděpodobně všechny informace k tomu, abychom mohli dělat definitivní závěr, že výuka psychosomatiky je u studentů medicíny u nás nedostačující, v tuto chvíli se to tak jeví. Ty školy, které nereagovaly na náš mail s žádostí o informace o výuce psychosomatiky, budou pravděpodobně zároveň ty, kde výuka psychosomatiky neprobíhá vůbec, potvrzují to i informace dostupné na webech těchto institucí.

Argumentace, se kterou jsme se setkali, že není třeba psychosomatické medicíny jako samostatného oboru, protože lékaři „rutinně“ aplikují ve své práci psychosomatický přístup, se ve světle našich zjištění o současném stavu výuky psychosomatiky na lékařských fakultách jeví jako nepodložená, protože není jasné, jak by si mohli medici při studiu medicíny psychosomatický přístup osvojit, když je výuka psychosomatiky na lékařských fakultách spíše raritou, a ne běžnou součástí kurikul, jak bychom si do budoucna přáli a jak se budeme snažit prosadit.

(zpracovala: PhDr. Daniela Stackeová )

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM