Zápis jednání výboru 10. 9. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Michaela Ročňová, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. David Skorunka, PhD.,

Omlouvá se: MUDr. Barbora Branna

Hosté: 0

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

 1. Přihlášky nových členů: Mgr. Jana Kotalová, Praha, psychologie. MUDr. Gabriela Romanová, Brno, hematologie. Souhlas všech přítomných.
 2. Žádosti o snížení členského příspěvku: MUDr. Veronika Soukupová, RD do 27.7.2020; Jana Duchoslavová, RD do 2.10.2020. Souhlas všech přítomných.
 3. Pošta: 96 mejlů

Témata:

 • Byla dokončena diskuse, upřesněny formulace a podán návrh novely vyhlášky o náplni oboru v rozsahu, jaký jsme doporučili. Díky všem.
 • Dokončen program na odbornou schůzi v LD na 18.10. a spuštěna propagace.
 • Proběhla diskuse o kompetencích absolventa vzdělávacího programu psychosomatika. Téma do programu
 • 1.9.2019 byl otevřen web konference na rok 2020, za 5 dnů 80 přihlášených
 • Zařazen mimořádný kurz psychosomatiky v rehabilitaci CKP Dobřichovice
 • Byli jsme vyzváni k využívání fcb stránky ČLS. Šestáková navrhuje, abychom spolupracovali s fcb ČLS stránkou ale spíše formou odkazů, než plněním našimi zprávami. Téma do programu
 • Proběhla komunikace s ČSPAP ve věci termínu jejich konference, aby se nepřekrýval s naší konferencí
 • Kabát poslal přípravu programu pro další skupinu našich stážistů, kteří absolvují na naší klinice praxi v rámci vzdělávání v psychosomatice.
 • Přidána další akce na web: Spiritualita a láska v psychosomatice (konference CKP v lednu)
 • Dotaz MUDr. Holičky, který pracuje v Německu a tam se vzdělává v oboru psychosomatika a bude atestovat. Bude mu uznána tato atestace také u nás? Diskuse. Téma do programu.
 • Ze sekretariátu přišel návrh novely zákona č. 95/2004 Sb. týkající se změny financování specializačního vzdělávání prostřednictvím rezidenčních míst k připomínkování a návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Kabátovi k prostudování.
 • Dokončena grafika pozvánky na konferenci v r.2020 a zadán tisk 750ks DL
 • Stackeová si všimla potřebných změn v DP pro VPL k problematice MUS psychosomatiky. Vyjednala možnost novelizace s doc.Seifertem a navrhla změny- Téma do programu.
 • Přišel dopis MZ Vojtěcha několika otázek ohledně zjišťování možností měření a kontroly kvality zdravotní péče při využití zdravotnických dat v našem oboru. – Téma do programu
 • Branná píše, že se na ni obrátila kolegyně s žádostí o supervizi v psychosomatice. Téma do programu
 • Martin Kuška posílá jménem profesora Christopha Pieha, prezidenta kongresu EAPM, který se uskuteční ve dnech 24. – 27. června 2020 ve Vídni, co nejsrdečněji pozval ke spolupráci na této významné akci. Rádi bychom přizvali Vaši Společnost psychosomatické medicíny jako partnera kongresu, a Vás osobně do vědeckého výboru kongresu. Téma do programu.
 • Body jednání:
 1. Supervize nebo intervize v psychosomatice? Případové konzultace v psychosomatice provádí mentor, zkušený v psychosomatice (atestovaný v oboru psychosomatiky, psychoterapeut orientovaný na psychosomatiku, zkušený odborník v psychosomatice s délkou praxe alespoň 10 let)
 2. Kompetence v oboru. Požaduje ministerstvo zdravotnictví. Diskuse nad rozpracovaným materiálem. Materiál je určen k dopracování do 15.9. a odeslání doc Beranovi.
 3. Novela doporučeného postupu k psychosomatickým pacientům a pacientům s MUS pro VPL (Stackeová) Po proběhlé diskusi navrhne znění změn a pošle přes Chválu autorům DP ke schválení.    
 4. SPM na sociálních sítích: Fcb stránka naší společnosti: Naleznete ji na https://www.facebook.com/psychosomatickaspolecnost/
  • Jak můžete stránce SPM pomoci?
  • Klikněte na „To se mi líbí“Tzv. lajkováním příspěvkům
  • Zejména sdílením příspěvků, čímž se dostanou do povědomí širšího okruhu lidí
  • Obsahem – tipy na zajímavé články, novinky ze Společnosti, zajímavé akce, atd… V souvislosti s využíváním sociálních sítí pro informování veřejnosti upozorňujeme členy SPM, aby se hlásili včas na odborné akce dříve, než se přihlásí laická veřejnost.
 5. Kompatibilita českého vzdělávání s německým a uznávání německé atestace v českém zdravotnictví. Diskuse.  Výbor doporučuje vznést dotaz na odbor vzdělávání MZd ohledně možnosti uznávat zahraniční vzdělávání. (Chvála)
 6. Dotaz z MZ na měření kvality práce v psychosomatice. Výbor se shoduje na odpovědích na dotazník.
 7. Spolupráce SPM ČLS s EAPM na přípravě kongresu ve Vídni v červnu 2020. Výbor navrhuje vyhovět žádosti profesora Christopha Pieha (EAPM), který přizval SPM ČLS jako partnera kongresu EAPM ve Vídni v r 2020, a V.Chválu osobně do vědeckého výboru kongresu. Poskytneme organizátorům naše logo a na našich stránkách bude proklik na stránky konference EAPM. Budeme informovat naše členy o konferenci EAPM. Výbor finančně podpoří cestu členů výboru na konferenci EAPM ve Vídni v r. 2020, uhradíme konferenční poplatek 5 účastníkům.
 8. Termín další vědecké schůze 18. 10. 2019 (sál zajistí paní Menclová) Téma: Vnímání vlastního těla v psychosomatice. Pracoviště: léčba PPP na 1.PK LFUK. Přednášky: prof.MUDr. Hana Papežová, PhD. (Hana.Papezova@vfn.cz), doc.PhDr.Daniela Stackeová,PhD., a doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. (ponesicky@aol.com )  (Tělesnost a psychika z hlediska lékaře-psychoterapeuta). Ocenění pro kolegy, kteří se váýznamně zasloužili o rozvoj psychosomatiky překládáme na konferenci v květnu 2020. Moderuje M.Ročňová
 9. Různé: Dokončení nového webu vázne z technických důvodů a proto také registrace pracovišť do sítě

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00:

Příští schůze: 8.10.  

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Připravil MUDr. Vladislav Chvála                                                                                             V Liberci 8.9.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM