Zápis z celodenního jednání výboru SPM ze dne 13. 11. 2023 10-17hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, David Skorunka, Daniela Stackeová. Za organizační agendu Katarína Kubíková.

–   Za revizní komisi: Vladislav Chvála, Jana Týkalová (poslední 2 hodiny)

Omluveni:

– Michaela Ročňová, Michal Kryl

A) Jednotlivé body jednání

1. 20. psychosomatická konference Liberec: 20. – 22. 6. 2024. Téma Kam kráčíš, česká psychosomatiko?

Spouštíme webové stránky, místo konání TU Liberec, zajišťujeme rezervaci ubytování se slevovým kódem, společenský večer, koncert na večer – kapela Akcent.

Prezidentským párem konference: Chvála – Trapková.

Pořadatel: SPM (za programový výbor Stackeová, Branná, Skorunka), BOS (pořádající agentura – vybrána výborem dle nejlepší nabídky).

Konferenční příspěvek: do 31. 3. 2024 včasné přihlášení: 3500,- (členové 2900,-, studenti 1500,- , 1 den 1500,-), pozdější poplatek od začátku dubna: 4500,- pro nečleny (členové 3500,-, studenti 2000,-, 1 den 2000,-) 

Program konference (Stackeová):

– Stackeová – informace pro web

– Bude spuštěno přihlašování pro aktivní řečníky – prosíme o abstrakt, který popíše obsah plánované přednášky – abstrakty posoudí programový výbor konference.

2. EAPM konference – otázka pořádání konference v ČR

Kampus v Brně, o kterém jsme přemýšleli původně, není realizovatelný. Odhlasováno, že konferenci v r. 2026 pořádat nebudeme (pro 2 hlasy – Čech, Holmanová, ostatní se zdrželi či proti). 

3. Etická komise – hledáme členy.  Počet členů etické komise lze měnit skrze shromáždění členů, etickou komisi lze ustanovit volbami i přímým jmenováním výboru – doporučujeme snížit počet členů etické komise na 3 (hlasování členů SPM na konferenci v Liberci). Zatím osloveni doc. Šimek, Mgr. et Mgr. Škoda, Mgr. Mauer, Ph.D. Členy etické komise může jmenovat výbor.

4. Propagace SPM

Dotisk letáků

Aktualizace webových stránky.

Nechat udělat plakát – roll up na libereckou konferenci.

Motto: Vytváříme prostor pro rozvoj psychosomatické medicíny.

Poslat členům SPM e-mail ohledně možností inzerce na stránkách SPM (včetně ceníku).

5. Tvorba doporučených postupů pro pacienty (pop medicína) – vytvoření materiálů, co je multioborová spolupráce. Instrukce pro laickou veřejnost. Jak zajistit bezpečnost pro pacienty. Spolupráce s pacientskými organizacemi (NAPO).

6. Kód psychosomatická intervence

Od 1. 1. 2024 – kódovat s rozumem, není pro všechny psychosomatické pacienty – pouze pro ty, kteří slyší na léčbu

7. Vědecká schůze s tématem Hranice a etika v psychosomatice 8. 12. 2023 v Lékařském domě na I. P. Pavlova od 13,30 – 17hodin. 

8.  EAPM konference v Lausanne 12. – 15. 6. 2024 – za výbor Skorunka, Holmanová

9.  SPM pracoviště na webu SPM – nesedí s informacemi na ÚZISu

O registraci do ÚZIS je třeba zažádat (akt. 20 záznamů v ÚZIS – pouze pracoviště, kde je psychosomatika obor).

Vyjasnit podmínky zveřejňování pracoviště na webu SPM (ještě bude upřesněno během dalšího výboru):

–  od 1. 1. 2024 – u lékařů – ten, kdo splňuje podmínky k dosažení kódů, lékaře s funkční atestací z psychoterapie / lékařské psychoterapie

– u psychologů/ psychoterapeutů – zveřejnit pracoviště, které jsou schopné přijímat psychosomatické pacienty

–   u fyzioterapeutů – nutno dořešit

10. Platba do SPM – zvýšení poplatku na 500,- Kč na rok od 1.1. 2024 schváleno 6ti hlasy členů výboru (zdržela se Jandourková).

11. Pracovní skupiny:

A)  Psychologové (Jandourková, Holmanová) Napsat e-mail psychologům SPM ohledně rozdílu mezi psychoterapií a psychosomaticky orientovanou terapií – zjistit potřeby členů z řad psychologů, zajistit větší podporu pro psychology /psychoterapeuty. Z odpovědí na e-mail bude vylosován jeden člověk, který získá vstup na konferenci v Liberci zdarma.

B) Fyzioterapeuti (Paurová, Stackeová)– Jednosemestrální výuka psychosomatiky pro fyzioterapeuty – povinná zkouška z psychosomatiky pro Mgr. studium. Chybí ucelený pohled na psychosomatický přístup.

Vytvořit program vzdělání pro fyzioterapeuty, aktuálně vytvořený kurz pro fyzioterapeuty (CKP).

Jaké koncepty existují v zahraničí?

Etické otázky v oblasti fyzioterapie.

C)   Lékaři (Čech, Kryl, Stackeová)Článek v časopise Lékařů českých na téma vzniku kódu základní psychosomatická intervence. Aktuálně článek prochází recenzemi. Doplnit o instrukce, jak s kódem zacházet – hlavně efektivně a účelně. Kód pro 999 mezioborové použití – kliničtí lékaři.

Téma narušení kvality vzdělávání psychosomatické péče – navrhnout minimální požadavky (psychosomatické minimum).

Výzva – vylepšit kurz psychosomatická péče na IPVZ.

12. MUDr. Řehák – 28. 11. setkání v Šárce.

Víkendové setkání 20.- 21. 4. 2024 – 2. ročník setkání lékařů v psychosomatice (i psychologů) v Přešticích. 

13. Apel na vznik nových textů do Psychosomu.

14. Ceny za nejlepší vědeckou práci (Stackeová) – za rok 22/2023, nominovat práci může kdokoli, nejen člen SPM. Uzavírka přihlášek do konce března 2024. Členové výboru nemohou být nominováni.

Kategorie: Vítěz v každé kategorii dostává finanční odměnu 5000,- Kč.

A) VŠ kvalifikační práce (bakalářské, diplomové)

B) Odborné publikace (monografie, odborné vědecké články)

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM