Zápis z jednání výboru SPM ze dne 13. 12. 2022

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

 • Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová, Michaela Ročňová (do 16:15), Daniela Stackeová.
 • Ostatní : Vladislav Chvála

Omluveni:

 • David Skorunka

A) Organizační agenda

 1. Celodenní setkání výboru v lednu 17. 1. 2023 od 10 do 17hodin. Další setkání výboru v roce 2023 jsou pak plánovaná od 15 – 17 hodin v prostoru psychosomatické kliniky v datech: 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.
 2. 24. – 25. 3. 2023 pořádána konference psychosomatiky v Olomouci se záštitou i finanční podporou společnosti. Zajišťuje M. Kryl.
 3. 14. 4. 2023 14- 17hodin uspořádáme vědeckou schůzi SPM ČLS JEP s tématem Psychosomatické aspekty bolestí zad – zajišťuje D. Jandourková a D. Stackeová.

B) Jednání – jednotlivé body

 1. Jednání se zástupci NAPO  –  zajistil a referuje P. Čech
  Videorozhovor se zástupci NAPO (Národní asociace pacientských organizací) – získání podpory prosazování kódů pro psychosomatiku.  Navázání komunikace, v plánu webinář na téma pojetí psychosomatické medicíny pro zástupce pacientských organizací.
 2. Jednání s praktickými lékaři – referuje M. Ročňová
  M. Ročňová žádá o zanesení do zápisu. Praktičtí lékaři požadují do budoucna vytvořit  kurz „ psychosomatika v praxi „ , který by se vytvořil ve spolupráci Společnosti psychosomatické medicíny a Společnosti všeobecného lékařství .
  Opětovně otevírána diskuse o podobě vzdělávání v psychosomatické medicíně – ať již pregraduálně, či formou předatestační přípravy – diskusi otevírá D. Stackeová . Zařazeno k dojednání.
 3. Jednání s pojišťovnami ohledně kódů – referuje P. Čech
  22. 11. 2022 realizoval P. Čech schůzku s vedením VZP a zástupci malých pojišťoven ohledně kódů pro  psychosomatickou medicínu. V jednání došlo ke konsenzu na postupu i zajištění podpory minimálně části návrhu kódů.  V tomto bodě se nikdy v minulosti jednání nenacházela!
  Nebude  blokováno přijetí z žádného z navrhovaných kódů, které byly schváleny a navrženy výborem SPM.
  SPM vnímá odpovědnost za vzdělávací systém i etickou rovinu psychosomatiky.

  Návrh postupu prosazení kódů. Představení všech navrhovaných kódů v plném znění. V rámci jednání P. Čech představil návrhy kódů. Probírala se konkrétní podoba a znění jednotlivých kódů navrhovaných do pracovní skupiny MZČR. Znění finální podoby kódů bylo přijato a odhlasováno přítomnými členy setkání (hlasovalo 7 členů, pro 7 hlasů, proti 0); nehlasovala M. Ročňová, která již mezitím ze setkání odešla.
 4. Konference EAPM ve Wroclavi 15. – 17. 6. 2023 – referuje D. Skorunka e-mailem
  Aktuálně se tvoří program konference, v lednu a únoru bude probíhat fáze recenzí příspěvků – za ČR D. Skorunka a V. Chvála.

C) Témata na příště

 • Téma identita a směřování psychosomatiky
 • Psychosomatická medicína v zahraničí (naše členství v EAPM, konference, časopisy etc.)
 • Koncepce ocenění za přínos v psychosomatice (předání ocenění ponecháno na konferenci v Olomouci) – komu ještě kromě již schválených ocenění?
 • Tvorba reprezentativní monografie.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM