MUDr. Vladislav Chvála

chvala_4_smallPůvodně gynekologie (10 let), od r.1989 spolu s dalšími kolegy zakládá Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch při OÚNZ Liberec a od té doby je jeho vedoucím. Atestace ze sexuologie, vzdělání v akupunktuře, rodinné terapii, ericksonovské terapii, práce s tělem dle dr.Schmidta. Dlouholetým členem výboru psychosomatické sekce PS ČLS J.E.P., členem výboru sekce rodinné terapie ČPS J.E.P. a členem výboru ČPS ČLS J.E.P. Věnuji se zavádění psychosomatiky do českého zdravotnictví, výuce rodinné terapie psychosomatických poruch. Založil jsem bulletin rodinných terapeutů Softfórum, a časopis psychosomatické a psychoterapeutické medicíny PSYCHOSOM, který vychází dodnes. Budu rád, když nová Společnost psychosomatické medicíny bude vitální společenství, ve kterém bude převládat obsah práce nad jinými hodnotami, ale která bude postupně profesionalizvat dosud převážně amatérskou (láskyplnou) aktivitu v oblasti psychosomatiky.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.