22.4.2014

logo_SPM_modra_čtverec1. jednání výboru 22.4. 2014

Přítomní:  Chvála, Poněšický, Roubal, Trapková, Kabát, Masner, Skálová, Týkalová, Šidáková (j.h.)

Omluven: Krulík

Program:

 1. Výsledky voleb
 2. Volba předsedy: v tajné volbě: Chvála (5 hlasů), Kabát (3 hlasy) Poněšický (1 hlas)
 3. Diskuse
 4. Úkoly:
  1. Prostudovat náplň oboru, kterou připravuje akreditační komise (všichni)
  2. Promyslet, kdo z členů výboru by se nejlépe hodil, nebo rád ujal funkcí:
   1. místopředseda
   2. vědecký sekretář
   3. pokladník
   4. sekretářka (předseda zjistí, zda to nemůže být placená síla mimo členy výboru)
   5. Zajistit volbu předsedy revizní komise (Šidáková)
  3. Elektronický adresář členů výboru (rozešle Chvála)
  4. Doplnit telefonní čísla (prosím poslat Chválovi)
  5. Příprava agendy příští schůze (Chvála)- bude na webu, mejlem upřesníme průběžně
 5. Termín příští schůzky výboru 5.5.2014 v 15- 17 hodin. Místo: Psychosomatická klinika, Patočkova 6,  Praha

Zapsal: Chvála

V Liberci 22. 4. 2014

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.