doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Profese, za kterou kandiduje: fyzioterapeut

Členem současného výboru: ano

Krátké CV:

Absolventka oboru fyzioterapie, specializace somatopsychoterapie na FTVS UK v Praze, kde absolvovala i postgraduální studium a rigorózní řízení v oboru kinantropologie. 2015 habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně. Má za sebou dlouholetou pedagogickou a výzkumnou praxi, do roku 2013 na FTVS UK v Praze, od 2015 na VŠTVS Palestra s.r.o., v současnosti také externě na FSS VŠ Humanitas ve Vsetíně a na 2. LF UK v Praze. Je autorkou řady publikací, které jsou věnovány psychosomatice v oblasti pohybového systému, fitness a psychologickým aspektům pohybové aktivity. Je současnou členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou sboru recenzentů časopisu Psychosom – viz zpráva výboru o jeho činnosti za uplynulé funkční období. Více info na https://danielastackeova.webnode.cz/.

Motivace ke kandidatuře:

Ráda bych navázala na uplynulé funkční období, kdy jsem se ve výboru SPM věnovala především oblasti výzkumu v psychosomatice a propojení s akademickou sférou. Zároveň chápu jako významný úkol při práci ve výboru stálé prosazování týmové práce a akcentaci významu a možností fyzioterapie v terapii psychosomatických pacientů.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM