doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 • absolventka oboru fyzioterapie, mgr. specializace somatopsychoterapie; v r. 2002 zakončila postgraduální studium na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie – udělen titul Ph.D.; téhož roku ukončeno rigorózní řízení a udělen titul PhDr.; v roce 2015 zakončeno habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a udělen titul docent
 • pedagogická praxe na VŠ od r. 1999, do r. 2013 především u studentů oboru fyzioterapie (psychologické předměty včetně psychosomatiky), od r. 2010 dodnes pedagog na VŠTVS Palestra (psychosomatický přístup vyučuje u studentů wellness) + od r. 2015 hlavní působení na VŠTVS Palestra jako docent; od r. 2017 externí pedagog Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně, předmět Psychosomatika
 • člen Českomoravské psychologické společnosti (sekce psychologie zdraví, sekce psychologie sportu); od r. 2009 člen sboru recenzentů časopisu Psychosom; od r. 2017 člen Vědecké rady VŠTVS Palestra s.r.o.; od r. 2017 člen Vědecké rady vědeckého časopisu Poradenství a diagnostika v pomáhajících profesích vydávaného pod hlavičkou VŠTVS Palestra s.r.o.
 • autor řady publikací z oblasti zdravého životného stylu, fitness a psychosomatiky, z nichž většina byla publikována v časopise Psychosom
 • lektor vzdělávacích akcí v rámci dovzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence zdravotních dopadů stresu, relaxačních technik a psychosomatických projevů syndromu vyhoření a jejich prevence

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

Do výboru SPM jsem byla zvolena za klinické psychology, odborně jsem ale stejně tak zakotvena v oboru fyzioterapie, který jsem primárně vystudovala a kterému se v praxi věnuji (a podílím se i na vzdělávání fyzioterapeutů) a k němu směřovaly i některé mé aktivity ve výboru.

Ve výboru SPM jsem byla pověřena vedením sekce zaměřené na výzkum v psychosomatice.

Za dobu členství ve výboru SPM jsem se podílela na těchto akcích/činnostech:

 • Realizace studie s cílem zmapovat výuku psychosomatiky na lékařských fakultách a dalších vysokých školách, výsledky byly mimo jiné publikovány zde:

STACKEOVÁ, Daniela. Zpráva o současném stavu výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Psychosom, 2018, 16 (4). ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné on-line na:https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-4-2018/693-politika

 • Realizace přednášek na odborných akcích:

Psychologické a psychosomatické aspekty přítomnosti otců u porodu. Sympozium rodinné terapie 2019, 26.-28.9.2019

(navazující publikace v časopise Softfórum: Otcové u porodu – co v Psychosomu nebylo. Softfórum, listopad 2019, ISSN 1801-0318. Dostupné on-line na: https://soft-zs.cz/item/315-stackeova-daniela-otcove-u-porodu-co-v-psychosomu-nebylo)

Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě.  Přednáška na Vědecké schůzi Společnosti psychosomatické medicíny, téma: Vnímání vlastného těla v psychosomatice. 18. 10. 2019, Lékařský dům, Praha (Vzdělávací akce dle Stavovského předpisu ČLK č. 16)

Cervikokraniální syndrom prakticky (workshop). Praktická konference pro praktické lékaře V. (7. – 8. 2. 2020), místo k.onání: Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Brno – Bohunice, pořadatel Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU v Brně ve spolupráci s ČLS JEP, ČLK, Společností všeobecného lékařství, Sdružením praktických lékařů a Mladými praktiky (garantováno Č28LK, č.akce 59268).

Psychosomatické aspekty bolestí zad a funkčních poruch pohybového systému – aplikace v diagnostice a terapii. Přednáška na Kongresu primární péče, pořádá Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, 28.-29.2.2020, Praha.

Příspěvek na 7. bienále mezinárodní konference „Welness, zdraví a kvalita života“. VŠTVS Palestra s.r.o., 4.11.2021, abstrakt: Psychosomatic Relationships in the Musculoskeletal System and their Importance for Wellness. In KREJČÍ, Milada, BULÍŘOVÁ, Kamila, MALCOVÁ, Alena (eds.) Sborník abstraktů 7. bienále mezinárodní konference „Welness, zdraví a kvalita života“. Str. 17-18. Praha: VŠTVS Palestra s.r.o., 2021. ISBN 978-80-87723-95-1 (online). Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/13jjmhDjf0S7uIGOP2GdWH1ziOzOW-mdW/view

 • Editoring kolektivní monografie:

STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf).

S autorskou statí: STACKEOVÁ, Daniela, BAREŠOVÁ, Tereza & Adam TERYNGEL. Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě.

 • Tvorba e-learningového materiálu (určeno primárně pro wellness specialisty, možno použít pro další pomáhající profese): STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatika a zdravý životní styl (studijní opora k distančnímu vzdělávání). Praha: VŠTVS Palestra s.r.o., 2021. ISBN 978-80-87723-92-0 (vytvořeno v rámci projektu Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013307, spolufinancovaného EU). Online dostupné zde: https://drive.google.com/file/d/1rA7fTSLgL4FpEDcPg9WtcpUUZRLOGeA3/view
 • Realizace výzkumných studií v rámci řešení diplomových prací na VŠ, publikováno např. zde:

STACKEOVÁ, Daniela, KOČÍ, Gabriela. Diskriminační čití u adolescentních pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií. Psychosom, 2019, 17 (3-4) pp. 237–264. ISSN 2336- 7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné online na: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-3-4-2019/725-vyzkum-3-4-19

STACKEOVÁ, Daniela, BŘEZNÁ, Bronislava. Psychologické a psychosomatické aspekty kožních onemocnění a jejich význam pro psychoterapii. Psychosom, 2021, 19 (1), pp. 17-27. ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/771-vyzkum-1-2021

 • V rámci PR kampaně popularizační aktivity:

Rozhovor pro časopis Téma, vyšel 16. července 2021 v čísle 29/2021

(text dostupný zde: https://www.psychosomatika-cls.cz/jak-psychika-spousti-bolesti-zad/)

Sloupek na drbna.cz: https://www.drbna.cz/drbna/blogy-a-komentare/7828-olympiada-je-tu-uzijme-si-ji-ale-jinak-oslavujme-predevsim-skutecne-zdravy-pohyb.html.

 • Výuka na VŠ:

Vyučuji předmět Psychosomatika u studentů psychologie na VŠ Humanitas, předměty Psychosomatický přístup ve wellness a Psychologie zdraví u studentů oboru wellness specialista na VŠTVS Palestra a Klinickou psychologii u studentů fyzioterapie na 2. LF UK v Motole, v rámci pedagogické práce propaguji komplexní přístup ať v terapii, či v prevenci, a informuji o činnosti SPM.

 • Další:

Stakeholder projektu Prevence II (zastoupení za SPM) – Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015890, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky (https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty/prevence-ii-zmirneni-negativnich-dopadu-psychicke-fyzicke-zateze-na-nelekarske)

VIZE

Do budoucna považuji za významné věnovat pozornost rozvoji oboru z odborného hlediska ve smyslu propojení s akademickou sférou, realizaci vzdělávací, výzkumné a publikační činnosti, ve které by byl akcentován komplexní a interdisciplinární přístup včetně role klinického psychologa a fyzioterapeuta a týmová práce.

Úlohu klinického psychologa ve výboru SPM vnímám mimo jiné jako supervizi psychologické problematiky, která je pro psychosomatiku významná a ve které lékaři ani fyzioterapeuti nemají podrobné vzdělání.

Za žádoucí vidím spolupráci s profesními a odbornými organizacemi klinických psychologů a fyzioterapeutů, pokud by tomu byly nakloněny (což částečně v klinické psychologii probíhá, ale spíše neformální cestou). Pokud má člen výboru zastupující klinické psychology skutečně tuto profesi v SPM zastupovat, pak komunikaci ať prostřednictvím odborné společnosti či alespoň užší komunikace se členy SPM – klinickými psychology považuji za významnou.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM