Zápis jednání výboru 8.6. 2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. David Skorunka, PhD., Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Alena Večeřová Procházková,j.h.

Omluveni: MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Michaela Ročňová

Program:

 • Běžná agenda:
  • Přihlášky do SPM:
   • MUDr. Radka Myslivcová                                                         souhlas
   • MUDr. Alexandra Konopásková                                             souhlas
   • Mgr. Pavel Vacek                                                                       souhlas
   • MUDr. Lenka Berská                                                                 souhlas
   • MUDr. Ingrid Santariusová                                                      souhlas
 • Témata k projednání:
 1. PR kampaň. Uzavřen květen, 9 kontaktů s novináři. Kampaň se pomalu rozjíždí. Uhrazena platba za květen
 2. Odborná akce SPM on-line 18.6. připravena. 128 přihlášených, 79 platilo. Členové výboru bez poplatku po přihlášení. Paní Menclová ověřuje platby. Informace o akci předána členům ČPtS i ČAP.  Jak se budou přihlašovat? Zkouška spojení 16.6. v 18 hodin pro přednášející. Link pro  
 3. Výbor oslovil úředník KÚ v Plzni, p.Wallis, s žádostí o delegování odborníka do komise výběrového řízení, které se týká projektu rozšířené psychiatrické ambulance s psychosomatikou MUDr. Soukupa. Odborného zástupce mu bude dělat MUDr. Štěpánka Machová. Výbor pověřuje doc. MUDr. J.Berana, CSc.
 4. Vzdělávání. Pracovní skupina se sešla na podnět výboru SPM, aby projednala současný stav vzdělávání v psychosomatice a aby uvažovala nad „potřebnými úpravami vzdělávacího programu ve smyslu přetvoření do aktivního, výcviku podobného programu, tak, aby polovina z 44 dnů teoretických kurzů byla kombinována skupinovou prací nad případy propojenou se sebereflexí adeptů.
 5. První téma: úloha IPVZ a subkatedry psychosomatické medicíny v organizaci vzdělávání. Vzdělávání musí být navázáno buď na univerzity (LF), nebo na IPVZ. Je možno sledovat obě cesty do budoucnosti. V současnosti je zastřešení pod IPVZ, které se však jeví málo pružné, i když nám asistentky IPVZ vychází vstříc, omezení (např. prostory pro některé kurzy, provázanost jednotlivých akcí, dostupnost akcí a jejich plánování) jsou značná a navázání na stáže a praxi na pracovištích pochopitelně vázne. To vše by bylo třeba zlepšit jednáním, navrženo sejít se s ředitelem Malinou (ten byl ale již dříve odvolán z funkce, nevěděli jsme to a o dalším řediteli se teprve jedná.) Úkol: jednat s vedením IPVZ o podmínkách vzdělávání
 6. Druhé téma: Cestu ke vzdělávání (pre- i postgraduálnímu) při LF je třeba také prošlapávat. Bez úvazků na LF to není možné.  Měli bychom se soustředit na podporu již běžícího vzdělávání na akademické půdě. V Praze na všech třech LF (1.LF M. Seifert, J. Kabát, D.Holub…) 2. LF I. Strobachová, 3. LF tým Z. Hánové a M. Mauera), ale i na jiných školách (PALESTRA- D. Stackeová, VŠPSS (J. Poněšický,J. Růžička), Hradec Králové (D.Skorunka), Olomouc teologická fakulta UP (Tavel, Hašto), LF UP Prof. MUDr. Sovová. Tyto aktivity je třeba rozšiřovat, dávat za dobrý příklad dalším atd.
 7. Třetí téma: Klinická základna oboru: akreditovaná pracoviště. V současnosti se jeví jako klíčová pozice Psychosomatické kliniky v Patočkově (akreditace, výuka), a Psychosomatické centrum Praha (M.Ročňová)- připravuje akreditaci. Jediné akreditované lůžkové pracoviště je stanice pro léčbu PPP prof. Papežové, kde probíhají stáže. Významnou úlohu ve vzdělávání má dobřichovický tým CKP vedení J.Týkalovou. Mimo Prahu SKT Liberec (akreditace), kde je malá kapacita pro stáže, ale jsou tady 3 atestovaní lékaři a nejstarší kontinuální klinická praxe a vzdělávání (výcvik v RT psychosomatických poruch- LIRTAPS, práce s časovou osou), ale nejsou lůžka. Jako překážka se jeví extrémně malá kapacita míst pro stáže (2 měsíce každý adept) a jejich naprostý nedostatek na Moravě. Po zavření lůžkového oddělení v PL Šternberk zůstává jen Psychosomatická ambulance Ostrava B.Branné.
  1. Návrh: Pomoci vyjednat smlouvu mezi Psychosomatickou klinikou, CKP Dobřichovice, případně dalšími pracovišti a vedením IPVZ o klinické základně subkatedry psychosomatické medicíny (narazí nejspíš na nedostatek financí a úvazků)
 • Čtvrté téma: Atestace: je v kompetenci MZ a tedy IPVZ, organizuje subkatedra psychosomatické medicíny. Atestace je 2x ročně, zatím není kapacita zkoušky naplněna, 3 zkoušející se uvolňují z práce na celý den i třeba jen k jednomu adeptovi- nehospodárné. Co třeba omezit na nejméně 3 přihlášené?
 • Páté téma: Školitelé: Máme 25 atestovaných. Ne všichni chtějí být školiteli, ale mohou už dělat garanty psychosomatiky pro zdravotnická pracoviště, pokud se věnují psychosomatické medicíně (NZZ, SZZ). Úkol: pracovat se školiteli, pořádat jejich setkávání 1x ročně, výměna zkušeností, propojit je se vzdělávacími kurzy- jak v IPVZ tak ve vzdělávání organizovaných na psychosomatické klinice Praha (D. Holub, J. Kabát…?).
 • Šesté téma: Program kontinuálního vzdělávání obsahující teorii, praxi, sebezkušenost a stáž je připraven na Psychosomatické klinice Praha (Kabát, Poněšický, Holub…) Úkol: akreditovat, navázat do programu další školitele, schopné vést supervidovanou praxi školencům, zveřejnit a koordinovat průběžné naplňování programu
 • Sedmé téma: Sjednotit podmínky pro konání stáží:
  • Smlouvu s pacientem na pracovištích, kde probíhají stáže (může být vzorová)
  • Smlouvu se stážistou dvojstrannou (může být vzorová- nabídka J.Týkalová)
  • Smlouvu se stážistou trojstrannou (dtto)
  • Školné: kolik má hradit školenec za den- podle programu doporučený rozptyl 700-1500 Kč
  • Výuka ve skupině školenců do 5 osob
  • Program školení (sjednotit)- Vypracovat metodický pokyn (Chvála, Večeřová)
  • Úkoly školitele 
  • Zvážit možnosti zapojení nově atestovaných lékařů do již stávajících praxí s možností inter/supervize. Supervizoři z ČIS.
 • Různé: Začít připravovat volby v r. 2022!  
 • Příští schůze: 14.9. podle situace osobně či on-line. 

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 8.6. 2021

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM