Zápis z jednání výboru 10. 11. 2020 (on-line)

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl  

Hosté: pozvaní jsou všichni potenciální školitelé (seznam atestovaných v příloze), PhDr. D. Jandourková, MUDr. B. Danielová, MUDr. B. Hirnerová, MUDr. J. Řehák, MUDr. D. Pánek, MUDr. A. Večeřová Procházková, prof. MUDr. H. Papežová, MUDr. Mgr. L. Bartůšková, MUDr. A. Chytilová, MUDr. I.Jirmanová, MUDr. S.Bobotová, MUDr. S. Juricová, MUDr. J.Kabát, MUDr. K.Kultanová, MUDr. Z.Lapková, MUDr. O. Masner, MUDr. M. Seifert, MUDr. J. Štefánek

Program:

 1. Běžná agenda:
  • Přihlášky: 0
  • Pracoviště: 0
  • Administrativa ČLS: rozpočet, počet členů, roční příspěvek člena atd… ke schválení
  • Poplatek za Zoom 16 EUR/měsíčně ke schválení, případně jiný návrh
  • Témata z pošty (117 mejlů):
   • Dolaďovány smlouvy mezi ČLS, Palestrou a Lirtaps ohledně monografie (od nového roku bude mít předseda konflikt zájmů – bude ředitelem Lirtaps)
   • Všem členům a přihlášeným na konferenci zaslána informace o monografii a zahájen prodej
   • Pokračovala diskuse na téma kódů, hledání dost dobrých formulací pro obhajobu zavedení kódů nové odbornosti 
   • Vyšla speciální příloha časopisu D-test věnovaná duševnímu zdraví, kde je psychosomatika zastoupena dvěma rozhovory (Masner a Chvála)
   • Diskuse o autorských právech kolem monografie mezi p. Fikáčkem a doc. Stackeovou
   • MZ posunulo jednání o vzdělávání v nástavbových oborech do stádia připomínek, ty musíme odevzdat do 15.11., proto materiál rozeslán všem členům a diskutován
   • Kontaktováni kolegové v Německu (H. J. Rothe) a Švýcarsku (P. Loeb) ohledně způsobu hrazení lékařské péče v psychosomatice v jejich zdravotnickém systému
   • Informace o výuce psychosomatiky v dalším semestru na III.LF (Z. Hánová)
   • Organizace výuky psychosomatiky na II.LF (I. Strobachová)
   • Připraven materiál pro školitele k diskusi a rozeslán všem atestovaným
   • Připomínka všem členům výboru, kteří nemají na webu SPM fotku, aby ji dodali
  • Návratka pro sekretariát ČLS JEP, viz příloha.  SPM má nyní 263 členů a z toho je 145 lékařů. Je třeba rozhodnout výši příspěvku členů SPM podle věku: do 30 let, 31-35 let, 36-60 let, nad 60 let (důchodci), a podle kategorií: všichni stejně 400 Kč
   • Lékaři
   • Ostatní VŠ
   • SŠ a ostatní
 2. Body jednání:
  • Kódy: další vývoj (Chvála)
   • Rozpracovány jsou tyto výkony:
    • KOMPLEXNÍ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ
    • CÍLENÉ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ (diferenciální diagnostické objasnění psychosomatických chorobných stavů)
    • KONTROLNÍ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ
    • VERBÁLNÍ INTERVENCE NEBO PRÁCE S RODINOU U PSYCHOSOMATICKÝCH STAVŮ (pro atestované psychosomatiky)
    • VERBÁLNÍ INTERVENCE NEBO PRÁCE S RODINOU U PSYCHOSOMATICKÝCH STAVŮ (podmíněno výcvikem v PT nebo RT)
    • PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANÁ MEZIOBOROVÁ DISKUSE
    • BONIFIKAČNÍ VÝKON ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE (uren pro lékaře a fyzioterapeuty s kurzem ZPP)
   • Diskuse a souhlas s dalším postupem
  • Vzdělávací program k definitivnímu schválení – do 15.11. na MZ poslat (Chvála)
   • Poslední návrh poslán všem
   • Připomínka 1: kurz 8.5.3 Program kurzu Komplexní přístup v rehabilitaci a fyzioterapii (teoretický a praktický seminář), v návrhu nebyl obsah kurzu aktualizován, návrh: doplnit aktuální data (Týkalová)
   • Připomínka 2: Do literatury přidávám monografii s touto citací: STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf)
   • Připomínka 3: Chvála s Trapkovou navrhují změnu názvu semináře Práce s časovou osou tak, aby byl obecnější a umožňoval zapojení dalších lektorů takto: 8.5.2 Program kurzu Bio-psycho- sociální narativní rozhovor s pacientem (Práce s časovou osou, sebezkušenostní seminář podle Chvály a Trapkové)
   • Připomínka 4: Do charakteristiky akreditovaných pracovišť I-III, přidat tento bod: „Školitel může navázat smluvní vztahy s dalšími lékaři, kteří splňují základní podmínky pro vedení školenců v psychosomatice (atestace, praxe) tak, aby byla zvýšena kapacita školicích míst.“  
  • Zájem o monografii a její prodej: nyní máme 117 objednávek, zčásti vyřízené, faktury na 24270,-. (Menclová). Námět na téma příští monografie: Stackeová navrhuje téma zatím s pracovním názvem Příčiny psychosomatických poruch v současném světě.
  • Termín příští konference: problém: nemáme vynechat 18.konferenci a rovnou se přesunout ke konferenci 19. v roce 2021? Diskuse
  • Rozpočet na rok 2021 (viz příloha) Je třeba počítat jak s konferencí SPM, tak s účastí na konferenci EAPM ve Vídni v r. 2020 (cca 15 tis.?)
  • Školitelé v psychosomatice: pravidla, seznam školitelů (projednat na širším plénu společně s pozvanými od 16 hodin on-line přenosem) Materiál k jednání rozeslán členům výboru a všem atestovaným lékařům, kteří budou pozváni na on-line setkání na 16tou hodinu. Po diskuzi materiál upravíme a bude přílohou k zápisu.  
  • Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha: 8.12. 2020, patrně ještě on-line

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 10.11. 2020

Příloha 1: seznam atestovaných lékařů

Obor: psychosomatika

 1. MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková
 2. doc. MUDr. Jiří Beran, CSc
 3. MUDr. Sylva Bobotová
 4. MUDr. Barbora Danielová
 5. MUDr. Jindra Friedrichová
 6. MUDr. Aleš Fürst
 7. MUDr. Zina Hánová
 8. MUDr. Barbora Hirnerová
 9. MUDr. Vladislav Chvála
 10. MUDr. Adriana Chytilová
 11. MUDr. Ivana Jirmanová
 12. MUDr. Soňa Juricová
 13. MUDr. Jaromír Kabát
 14. prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
 15. MUDr. Krystyna Kultanová
 16. MUDr. Zuzana Lapková
 17. MUDr. Ondřej Masner
 18. MUDr. David Pánek, Ph.D.
 19. prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 20. MUDr. Michaela Ročňová
 21. MUDr. Eduard Rys
 22. MUDr. Jan Řehák
 23. MUDr. Josef Štefánek
 24. MUDr. Alena Večeřová – Procházková
 25. MUDr. Barbora Branna
 26. MUDr. Martin Seifert
 27. MUDr. Michaela Štěpánová

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM