Zápis z jednání výboru 12. 3. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl

Omlouvá se: Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. David Skorunka, PhD.

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

 1. Pošta: 63 mejlů

Témata:

 1. Zprávy z EAPM (Skorunka), v roce 2022 bude konference jinde než v Praze
 2. Rozeslán dotazník členům
 3. Aktualizován seznam členů SPM na webu
 4. Odpověď p. Janíčkovi o výsledku jednání výboru ohledně dotace
 5. Návrh na ocenění členů SPM- na výjimečnou cenu ČLS navržen Radkin Honzák- není však členem ČLS, takže nerealizováno
 6. Poslány návrhy na čestné členství doc. MUDr. Růženy Pánkové, CSc. a MUDr. Vlačihové
 7. Návrhy na další čestné členy- projednat na výboru (Šimek, Šavlík, Jašková, Bendová, Beran)  
 8. Korespondence s Jožo Hašto- pozván jako prezident na konferenci v Liberci 2020
 9. Diskuse nad „psychosomatickou masáží“ v Ostravě v ordinaci dětské neuroložky.
 10. Dopis panu řediteli Malinovi- neúspěšný pokus o rozšíření úvazku na subkatedře psychosomatiky IPVZ.
 11. Umístěna informace o konferenci ve Šternberku na náš web
 12. Dopis od prof.Telce, kopie dopisů z MŠPV na téma Závada v Národní soustavě povolání – psychoterapeut. Výsledkem bylo vyřazení psychoterapeuta z volných povolání. Platná je legislativa MZd
 13. Žádost Asociace klinických psychologů ČR o spolupráci, dají logo naší SPM na svůj web a my na náš.
 14. Diskuse o míře aktivity směrem k vyjasňování nepřiměřených nabídek léčby psychosomatických poruch na webu
 15. Diskuse o vzdělávání, a především délce povinné sebezkušenostní skupiny
 16. Dopis Romany Doležalové a její práce o situaci kolem TS u dětí. Prohlášení ČSPAP a návrh přidat se k němu.
 17. Můj návrh: uspořádat tiskovou konferenci k tématu transsexuality společně s ČSPAP na půdě ČLS  
 • Body jednání:
 1. Výuka psychosomatiky, náplň oboru, výsledek jednání pracovní skupiny. Schůzka pracovní skupiny znovu příště před výborem ve 14:00 hod. na psychosomatické klinice. Zveme k jednání MUDr. Večeřovou a prof. MUDr. Hanu Papežovou, PhD.
 2. Diskuse k mapě pracovišť. Rozhodnutí: zavést přechodové období 3 roky, do kdy mohou pracoviště, která jsou na mapě našich webových stránek, do které je třeba získat status oficiálního poskytovatele zdravotní péče v oboru psychosomatika v registru poskytovatelů zdravotní péče UZIS. Realizace s novým webem. Zatím platí provizorium.
 3. Ke konferenci ve Šternberku. Schválená dotace přes paní Menclovou. 
 4. Konference v Liberci v r. 2020. Další diskuse. Termín 28-30.5.2020. Prezidentem konference 2020 bude prof. MUDr. Jozef Hašto
 5. Ke kódům výkonů psychosomatické medicíny: pozvat P.Čecha na příští schůzi. Pokračovat v diskusi.
 6. Stanovisko výboru k internetové prezentaci a aktivitám firmy Katayama (Nabídka kurzu Terapeut energetické psychologie EFT). Změna záměru po diskusi s právníkem. Výbor doporučuje jednat ještě přímo s majitelkou firmy o uvedení nabídky do souladu s legislativou. (Chvála)
 7. Výsledek jednání s dr.Malinou, ředitelem IPVZ o zřízení katedry IPVZ. Na základě dopisu je zřejmé, že v současnosti nemá IPVZ finanční prostředky na rozšíření subkatedry. Příslib nového jednání do budoucna.
 8. Výsledky ankety, ve které jsme zjišťovali zájem našich členů o případné konání konference EAPM, které jsme členy, v Praze za podmínek, které určuje EAPM, odpovědělo 52 členů. Z toho bylo PRO 36 členů, NE nebo NEVÍM 16 členů. K účasti na konferenci 19 URČITĚ ANO, 14 URČITĚ NE, jen podmíněně (nižší poplatky a překlad do angličtině) 19 členů. 
 9. Projednány návrhy na čestné členství doc. MUDr. Růženy Pánkové, CSc. a MUDr. Vlačihové. Návrhy na další čestné členy (Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., MUDr. Jiří Šavlík, CSc., doc.MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., MUDr. Eva Jašková, doc. PhDr. Marcela Bendová, PhD., doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.). Výbor pověřuje Anetu Paurovou, aby s jmenovanými udělala rozhovory, které publikujeme. Výbor navrhuje, aby MUDr. Radkin Honzák, CSc., který není členem ČLS, obdržel zvláštní cenu výboru.  
 10. Výbor projednal prohlášení ČSPAP k současné situaci v oblasti transsexuality dětí a mladistvých, kterou také pokládáme za naléhavou. S postojem kolegů se ztotožňujeme a nabízíme výboru ČSPAP zorganizování tiskové konference na půdě ČLS k této problematice. Prohlášení ČSPAP v příloze.
 11. Různé: Je otázka, jak jsou aktualizovány adresy členů v databázi ČLS. Výbor doporučuje požádat sekretariát ČLS o prověření aktuálnosti adres členů.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30:

Příští schůze: 9.4.2019

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  14.5.2019/ 11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                V Liberci 12.3.2019

Příloha:

Prohlášení České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
k léčbě genderové dysforie v dětství a dospívání

 1. ČSPAP sleduje prudký nárůst počtu jedinců, zvláště dětí a dospívajících, se známkami diskomfortu týkajícího se pohlavní identifikace. ČSPAP zpochybňuje dosavadní trend v České republice k řešení potíží osob s poruchou pohlavní identity, zejména před dosažením osmnácti let, považuje ho za nebezpečný a někdy neetický.
 2. Psychologické hledání pohlavní identity je proces, který se rozvíjí od narození, mají na něm podíl rodiče i společnost. Jde o proces, který je mimo jiné určen nevědomými motivy, úzkostmi a obranným zpracováním. Tento problém je nutné řešit komplexně v kontextu bio­psycho­sociálního rámce.
 3. Nedostatečná pozornost věnovaná zkoumání a zpracování psychických příčin vedoucích k uvažování o změně pohlaví může vést k předčasným a nezvratným zásahům do organismu osob s často neukončeným psychosociálním vývojem.
 4. ČSPAP zdůrazňuje nutnost úplné informovanosti žadatelů o změnu pohlaví o výsledcích této realizované změny
  • o nezvratnosti fyzického poškození
  • o riziku nežádoucích vedlejších účinků hormonálních a chirurgických zákroků
  • o možném výrazném zhoršení psychického stavu
  • o zvýšeném riziku sebevražednosti a invalidity.
 5. Domníváme se, že ani významné pokroky medicíny neumožňují realizovat uspokojivou chirurgickou změnu ženského pohlaví na mužské a opačně. Operativní změna pohlaví nezaručuje automaticky plné uspokojení a vymizení gendrové dysforie.
 6. ČSPAP, vzhledem k výše zmíněným výhradám, doporučuje všem zájemcům, v případě dětí jejich rodičům, o změnu pohlaví, před zahájením veškerých kroků, které k této změně směřují, intenzivní individuální psychoterapii. Nutná je i práce s rodinou. Tento postup umožní lépe porozumět a zpracovat vědomé a především nevědomé motivace, přání a konflikty, které vedou k uvažování o změně pohlaví. ČSPAP zároveň vyzývá odbornou veřejnost k diskuzi na toto závažné téma.
 7. ČSPAP podporuje seriózní výzkum a komplexní dlouhodobé sledování všech aspektů života těch, kteří podstoupili hormonální a chirurgickou léčbu a kompetentní diskusi o dlouhodobých změnách, kvalitě života a případných nežádoucích dopadech uvedených radikálních intervencí.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM