Zápis z jednání výboru 13. 10. 2020 on-line

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna  

Hosté: MUDr. Jan Řehák, MUDr. David Pánek

Omluven: MUDr. Michal Kryl

Program:

 1. Běžná agenda:
  1. Přihlášky: MUDr. Martin Borský, Mladá Boleslav                                                       souhlas všech
 2. Body jednání:
  1. Monografie Psychosomatika 2020: Nástroje psychosomatické léčby, ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk) a 978-80-87723-61-6 (pdf). Cena 1 výtisku 250 Kč/ cena pro člena SPM a pro autory: 180 Kč. E-kniha 165 Kč. SPM bude tištěnou knihu prodávat na svých akcích a na vyžádání na dobírku poštou. Finanční krytí této operace, platby autorům, korektorům a tiskárně bude zajištěno z účtu SPM ČLS prostřednictvím LIRTAPS, o.p.s. (Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci), na který bude schválená částka 63100,-Kč převedena darovací smlouvou mezi ČLS JEP a LIRTAPS, který mezi sebou uzavřou. Prostředky získané prodejem publikace, převede na základě smlouvy LIRTAPS jako dar SPM ČLS JEP na její účet. Pro distribuci elektronické verze uzavře ČLS JEP s VŠ Palestra smlouvu o distribuci s podstatným odstavcem: „Smluvní strany se dohodly, že cena jedné stažené elektronické verze konečným příjemcem je stanovena na 165 Kč (včetně DPH) a od těchto příjemců jí bude inkasovat poskytovatel společnost VŠTVS PALESTRA. Dále se smluvní strany dohodly, že na základě vedené evidence rozeslaných elektronických monografii a schváleného vyúčtování objednavatelem pak poskytovatel zašle objednavateli provizi ve výši 100 Kč (včetně DPH) za každou rozeslanou elektronickou verzi.“  Možnost E-shopového formuláře- objednávku knihy na webu SPM zváží p. Šestáková. Povinné výtisky, registrace příjmů, rozesílání. Vyúčtování 1x ročně (Menclová). Projednané smlouvy jsou v příloze zápisu.
 • Odborná schůze SPM v LD dne 2.10.2020 byla z důvodů protikoronavirových opatření zrušena.
 • Hlavním bodem jednání je další postup při prosazování úhrad za výkony odbornosti psychosomatická medicína. Bouřlivá diskuse k předloženému pracovnímu materiálu (V. Chvála), ze které vyplývá:
 • Psychosomatická medicína má přidělen kód 909Výbor SPM ČLS si je vědom toho, že vzdělávání v psychosomatice je náročné a je třeba najít ekonomickou podporu pro její zavádění do praxe. Erudovaný odborník nemůže být za své vzdělání potrestán snížením příjmů. To nastává zejména proto, že potřebuje pro pacienta reálně více času. Hodina výkonu nemůže být za žádných okolností zredukována na 10 min. jak se to v převážné části medicínské praxe už léta děje. Psychosomatika nemůže být dotována žádnou přístrojovou amortizací, rozhovor nelze nahradit strojem. Výbor SPM si uvědomuje pestrost podmínek, za kterých je psychosomatika aplikována. Jde zejména o tyto situace: Praktický lékař se vzděláním v základní psychosomatické péči (absolvování kurzu ZPP)Specialista se vzděláním rozšířeným o ZPPPraktik s atestací z psychosomatikySpecialista s atestací z psychosomatikyLékař s atestací na specializovaném psychosomatickém pracovištiFyzioterapeut s doplněným vzděláním v základní psychosomatické péčiLékař s atestací na lůžkovém psychosomatickém pracovištiPsycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut jako součást týmu

Neuvádíme lékaře s atestací z psychosomatiky, který má navíc další specializovanou způsobilost v systematické psychoterapii, získanou podle jiné vyhlášky. Ten čas potřebný k práci s pacientem vykazuje pomocí kódů psychoterapie, pokud si tak svou praxi upraví (cca 5 pacientů za den)

 • Proto nemůžeme hledat jednu metodu, kterou by byla nová erudice lékaře oceňována. Navrhujeme prosazení různých prostředků úhrady, které by byly aplikovány na různé situace po dohodě lékaře s pojišťovnou:
  • Bonifikační kódy autorské odbornosti 909: Jsou určeny k nejširšímu použití psychosomatické péče v ordinaci VPL a specialistů s kurzem ZPP nebo s nástavbovou atestací, kteří včleňují psychosomatickou péči do své dosavadní praxe bez zásadní změny počtu pacientů.
   • Bonifikační výkon základní psychosomatické péče: nevelké bodové ohodnocení (např. 45 Kč), pro lékaře, který si doplnil vzdělání o psychosociální znalosti v kurzu základní psychosomatická péče. Vykazuje kód výkonu samostatně v rámci své kapitace na základě potvrzení o absolvování kurzu Základní psychosomatické péče.
    • Bonifikační výkon specializované psychosomatické péče: Určen je pro specialisty s nástavbovou atestací v psychosomatice. Pokrývá 30 minut na psychosociální problematiku zvlášť a přidává se ke každému výkonu základního oboru (komplexní, cílené, kontrolní vyšetření). Předpokládá mírné snížení počtu pacientů a zvýšení nákladů na rodné číslo. Hodnota bodů je vyšší, např.  255 Kč (tolik stojí 30 min. u psychiatra). Je nezbytné současně u indikovaného pacienta vyjmout úhradu za kód PM péče z limitace na 1URČ. Omezení frekvencí 2x za měsíc u 1r.č.
    • Bonifikační výkon pro odbornost 902 (fyzioterapie): podobně jako u a) s tím, že bude vázán na kurz psychosomatické péče ve fyzioterapii a podmíněn u indikovaného pacienta vyjmutím úhrady za kód PM péče z limitace na 1URČ – tj. úhrada za bodovou hodnotu kódu by se nezahrnovala do počtu bodů vykázaných u daného URČ – je možné omezení maximálním počtem vykázání kódu v roce
 • Lékařské výkony psychosomatické péče autorské odbornosti 909: jsou určeny pro lékaře s nástavbovou atestací v psychosomatice, kteří pracují na psychosomaticky orientovaném ambulantním, týmovém nebo lůžkovém oddělení. Nekombinují se s kódy původní profese.
  • Komplexní vyšetření psychosomatickým lékařem (120 min/ 1032 +383=1415)
   • Cílené vyšetření psychosomatickým lékařem (60 min/ 520 + 191= 711)
    • Kontrolní vyšetření psychosomatickým lékařem (30 min/ 260+ 96 =356)
 • Výkony specifické práce interdisciplinárního týmu autorské odbornosti 909:
  • Účast na jednání interdisciplinárního týmu: Každý člen týmu, který je účastný porady, účtuje tento kód na r.č. svého pacienta, který byl projednáván, pokud o tom je v dokumentaci pacienta písemný záznam.Podobný kód mají rehabilitační lékaři a kódují ho všichni, kdo se jednání o pacientovi účastnili. V minulost nám výnor autorské odbornosti 902 povolil jeho používání.Metodické vedení interdisciplinárního týmu autorské odbornosti 305: kód navrhuje pro CDZ MUDr. Pěč, kód je v jednání, kdyby byl přijat, můžeme jednat s autorskou odborností o možnosti jeho používání.
 • Materiál zpracuje a pro další jednání se stranami připraví V.Chvála. Návrh kódů s bodovými hodnotami vloží do systému MZd Změnová řízení tak, abychom mohli o kódech jednat na dohodovacím řízení v březnu 2021.
  • Jednání s vedením VZP připraví P.Čech.
 • Příští výbor je plánován od 10:00 do 17:00. Pokud to karanténa dovolí, pak bude setkání školitelů: v rámci jednání od 15:00-17:00 setkání školitelů. Případně se spojíme zase on-line

Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6: 10.11. (10:00-17:00), 8.12. 2020

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 14.10.2020

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM