Zápis z jednání výboru 13.4.2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová

Program:

1. běžná agenda:

 • Žádost o snížení členského příspěvku PhDr. Neudertová Hana. Je na MD. Dokládá RL dítěte. 100 Kč. Souhlas výboru

Pošta: 203 mejlů. Témata chronologicky:

 • Souhlas R. Honzáka s videozáznamem předání ocenění ČLS
 • Domluvena schůzka s PR agenturou Taktiq
 • Přijata žádost skupiny lékařů jednat o založení sekce „lékařské psychosomatiky“ a nabídnut termín schůzky
 • Zahájeny práce na koncepci psychosomatické medicíny-průběžně
 • Schůzka několika členů výboru SPM s několika členy SPM o návrhu založit sekci lékařské psychosomatiky SPM
 • Pozvánka k jednání vzdělávací rady MZ na 23.3. k novele vzdělávacího programu atestace
 • Zápis z jednání pracovní skupiny pro seznam zdravotních výkonů MZ
 • Diskuse nad definitivní podobou vzdělávacího programu do vyhlášky-příprava na jednání na MZ
 • Příprava schůzky se členy SPM, kteří chtějí založit lékařskou sekci
 • Potvrzena možnost organizovat odbornou akci SPM z CKP Dobřichovice on-line
 • Do vyhlášky o nástavbových oborech vyjednána změna názvu „Psychosomatika“ změněna na „Psychosomatická medicína“
 • Žádost o k přijetí účasti v pracovní skupině stakeholderů projektu EU PREVENCE  II
 • Rozeslán zpravodaj SPM s novými informacemi na 277 adres (51% otevřeno, 13% odkliknuto) 3 členové odhlásili odběr, protože už dříve ukončili členství
 • Bohatá diskuse nad výsledkem schůzky se členy SPM nad tématem lékařské sekce
 • prof. Sollner z Norimberku poslal dotazník o psychosomatické medicíně v ČR pro EAPM, vyplněn a odeslán (Skorunka, Chvála)
 • Návrh na kooptaci dvou dalších členů, MUDr. Pavel Čech, neurologie (pracovní skupina pro kódy) a MUDr. Alena Večeřová, psychiatrie (pracovní skupina pro vzdělávání), nebo udělení statusu stálých hostů výboru SPM ČLS bez hlasovacího práva
 • Dotaz na pravidla pro kooptaci členů výboru OS na sekretariát ČLS 
 • Obnoveny adresy členů SPM na webu SPM
 • Oponentský posudek ke koncepci psychosomatiky od doc. Poněšického a doc. Seiferta
 • Jednání se zástupci PR agenturou Taktiq prověřuje možnosti PR kampaně v tisku ve prospěch psychosomatické medicíny na půdě zdravotnictví, zápis
 • Přišly informace k distančnímu jednání orgánů ČLS JEP ze sekretariátu ČLS, který byl projednán a schválen na schůzi předsednictva ČLS JEP dne 16. 3. 2021. Vyplývá z něho, že rozhodování i volby do orgánů ČLS JEP lze konat minimálně do 30. 6. 2021 distančně za splnění konkrétních podmínek.
 • Umístěna nabídka péče o členy SPM na web (muzikoterapeutická práce v přírodě)
 • 21.3. přišla oficiální žádost skupiny lékařů SPM o založení Sekce lékařské psychosomatiky. Skupina pozvána k jednání na příští výbor na 16:30
 • Proběhlo jednání na vzdělávací radě MZ o vzdělávacím programu v psychosomatické medicíně. Zástupci ČLK chtěli zkrátit vzdělání ze 44 dnů na 4 dny, což náš zástupce nemohl akceptovat. Vydání nové náplně vzdělávání ve vyhlášce nic nestojí v cestě.
 • Rozeslána informace o úspěšném jednání o nástavbovém oboru členům SP
 • Poskytnut rozhovor o psychosomatické medicíně v ČR pro časopis České stomatologické komory (V.Chvála)
 • Trvale běží práce na Koncepci oboru, již 4.verze. Umístěna na web SPM k diskusi členů SPM
 • Umístěna pozvánka na seminář psychosomatika v pediatrii na web SPM
 • Umístěna nabídka komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii na web SPM
 • Přišla nabídka komplexního zajištění virtuálních konferencí pro lékařské odborné společnosti od firmy Ampera
 • Mimořádné jednání výboru SPM o PR kampani. Zápis ze schůzky
 • 1.4. žádost o uvolnění z funkce M.Ročňové
 • V poště návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami k případným námitkám
 • Pozvánka na odbornou akci sociologů, v Olomouci 15.září, budou jednat o příběhu nemoci-dána na web 
 • Znovu otevřena diskuse nad kompetencemi psychosomatického lékaře a organizace vzdělávání (při korekturách Koncepce)
 • Jednání o návrzích s M.Ročňovou
 • 2. témata k projednání

  a) PR kampaň:

  Výsledky jednání schůzky představen výboru. Chvála pověřen jednáním s firmou. Zjistí nejprve podmínky, které musíme splnit, abychom mohli podepsat smlouvu s firmou Taktiq.

  b) Odborná akce SPM on-line náhradou za zrušenou konferenci

  Program akce:

  Výbor navrhuje poplatek pro účastníky 500 Kč. Je to tím, že nebylo možné uspořádat konferenci, přišla naše OS o příjem z konference. Ten nám nyní chybí při plánování PR kampaně zaměřené na obraz psychosomatické medicíny v naší veřejnosti.

  Termín akce: 18.6. 2021 14:00-18:00

  • Představení pracoviště: MUDr. Barbora Branna-Psychosomatická ambulance Ostrava
  • Ocenění SPM ČLS: MUDr. Radkin Honzák (videozáznam)
  • MUDr. Chvála, PhDr. Trapková-Nástroje psychosomatické léčby z pohledu bio-psycho-sociálního přístupu
  • MUDr. A. Večeřová Procházková: Nástroje biosyntézy
  • MUDr. R. Honzák: Farmakoterapie v psychosomatice
  • Diskuze ke koncepci oboru psychosomatická medicína

  Zajišťuje J.Týkalová, videozáznam z předání ocenění ČLS Radkinu Honzákovi zorganizuje Chvála

  c) Koncepce oboru verze 4:

  • předkládá V. Chvála. Diskuse výboru. Doplněné příspěvky. Diskuse o kompetencích a organizaci vzdělávání. Doporučení výboru:
  • V koncepci je třeba zohlednit různé kontexty poskytování psychosomatické péče v praxi a respektovat tři stupně erudice: (1) lékař s kurzem Základní psychosomatická péče (2) lékař s nástavbovou atestací (klinická psychosomatika) a (3) lékař s nástavbovou atestací a psychoterapeutickým vzděláním (psychosomatická psychoterapie)
  • V koncepci definovat vztah lékařské PM k alternativní a komplementární medicíně takto: Lékařská psychosomatická medicína je postavena na důsledné aplikaci bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci s respektem ke spiritualitě člověka. Není metodou alternativní ani komplementární medicíny. Při respektu k individualitě pacienta, kultuře a původu jeho rodiny dáváme přednost srozumitelným, vědecky přijatelným výkladům a intervencím medicínské praxe. Tradiční, alternativní neakreditované metody a systémy nejsou dominantním nástrojem psychosomatické medicíny.

  d) Zpráva o jednání na Vzdělávací radě MZ:

  Návrh novely vyhlášky o nástavbových oborech byl schválen vzdělávací radou MZ. Rozvoji oboru by nemělo stát nic cestě. Výbor konstatuje, že tím byla završena etapa instalace psychosomatické medicíny do naší legislativy. Nyní je naším úkolem zpevnit a zkvalitnit odbornou přípravu tak, aby se psychosomatická medicína prosazovala svou kvalitou. Součástí je zajištění úhrady za výkony. 

  e) Vzdělávání

  Diskuse. Doporučení výboru:  Do Koncepce doplnit ke kapitole o vzdělávání: „Je žádoucí, aby jednotlivá témata teoretického kurzu Základní psychosomatické péče byla probírána také na osobní rovině v rámci sebezkušenostní skupiny. Proto usilujeme o takové uspořádání, kdy na den přednášek navazuje den nebo dva práce ve skupině. Povinnou je také účast na balintovských skupinách, kde se adept učí pracovat na supervizi případů. Kvalitu sebezkušenostních a balintovských skupin zajišťuje posouzení akreditační komisí pro psychosomatickou medicínu MZ.“

  K úpravě vzdělávacího programu ve smyslu přetvoření do aktivního, výcviku podobného programu, kde bude nejméně polovina z 44 dnů nyní kurzů naplněna skupinovou prací nad případy propojenou se sebereflexí se sejde pracovní skupina Kabát, Ročňová, Večeřová, Skorunka, Holub, Chvála. Zorganizuje Chvála. Z další diskuse vyplynulo, že je třeba znovu se zbývat organizací vzdělávání. Vhodná by byla vzdělávací rada SPM jako stálý orgán pro vzdělávání tak, aby to neleželo na jediném člověku.

  f) Stanovisko výboru k žádosti skupiny o založení sekce lékařské psychosomatiky

  Po diskusi s navrhovateli a ve výboru schvalujeme toto stanovisko výboru (Jednání se skupinou lékařů proběhlo on-line a sdělení stanoviska výboru v 16:30):

  • Výbor SPM ČLS nepovažuje v současné době za vhodné štěpit společnost na sekce. SPM byla založena na principu sjednocování. Vytváření sekci v současné době by šlo proti této základní myšlence společnosti. Vítá ovšem jakoukoliv aktivitu svých členů. Proto nebude námitek, když lékaři v prvním kroku založí pracovní skupinu nebo peer[1] skupinu, a ve své aktivitě ukáží, kam chtějí své úsilí zaměřit. Zástupci pracovních či peer skupin jsou vítáni na jednání výboru a jejich podněty se bude výbor zabývat. Když vznikne pracovní skupina, která nebude ve svých aktivitách společnost štěpit, ale naopak dále sjednocovat, nebude problém jí transformovat do sekce. 
  • SPM nevznikla jako „politická“, ale jako odborná sjednocující společnost. „Politický úkol“ ve smyslu vyjednávání o existenci oboru a vyjednávání o placení psychosomatických služeb z veřejného zdravotního pojištění na sebe vzala ze dvou důvodů:
  • V ČR nyní neexistuje organizace, která by se tohoto úkolu ujala.
  • Pokud chceme udělat z psychosomatické medicíny veřejně uznaný obor, musí v této chvíli sjednocovat skutečně všechny zainteresované zdravotnické pracovníky. Proto zdůrazňujeme fakt, že psychosomatická medicína není kritikou, ale obohacením na vědě postavené medicíny. Dominance lékařů zde není zpochybněna (jde o součást lékařské společnosti), ale je plně respektována potřeba faktické účasti i dalších odborníků při rozvíjení oboru. SPM nejedná o jiné než lékařské psychosomatice. Jde o nástavbový lékařský obor.
  • Členové výboru SPM rozumí tomu, že lékaři zvyklí na přirozenou dominanci ve svých oborech, se mohou cítit ne zcela dobře ve společnosti, kde lékaři představují jen 53% členské základny, a kde výbor je programově složen ze zástupců všech profesí aktivních v psychosomatické oblasti. V této souvislosti si dovoluji připomenout, že existuje sekce psychosomatické medicíny, kde převládají lékaři. Jde o psychosomatickou sekci psychiatrické společnosti ČLS. Tato sekce nyní vykazuje jen minimální činnost a nebyl by problém jí využít pro rozvíjení psychosomatiky s větším důrazem na lékařskou stránku věci. Výbor SPM pokládá za velmi užitečné zakládat sekce psychosomatické medicíny v rámci jednotlivých odborných společností ČLS.

  g) Návrh na kooptaci členů výboru:

  Výbor podle stanov ČLS nemůže kooptovat další členy nad počet uvedený ve stanovách. Proto MUDr. Pavla Čecha (neurolog) a MUDr. Alenu Večeřovou Procházkovou (psychiatrie) zveme jako stálé hosty bez hlasovacího práva s určenými úkoly pro práci pracovních skupin pro kódy a vzdělávání.

  h) Kontakt se členy SPM

  • Výbor navrhuje poslat všem členům dotazník o práci výboru SPM
  • Výbor navrhuje uspořádat on-line diskusi se členy SPM, kteří se mohu připojit po jednání výboru od 17:00-18:00 už po příštím výboru (11.5.
  • Příští schůze: 11.5. podle situace osobně či on-line. Členům SPM umožnit připojit se k diskusi po výboru od 17:00-18:00

  zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                   V Liberci 13.4. 2021


  [1] Odborně proškolený vrstevník (peer) nebo skupina vrstevníků fungují jako dobrovolní poradci mladších žáků (a to individuálně nebo ve formě skupiny „peer aktivistů“, kteří pracují s celou třídou/skupinou).

  KONTAKTY

  Email: info@psychosomatika-cls.cz
  Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

  Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
  Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


  SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM