Zápis z jednání výboru 8. 9. 2020

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Michal Kryl, MUDr. Barbora Branna  

Hosté: MUDr. O.Masner

 

Program:

 • Mezi výbory: 115 mailů. Témata:
  • Diskuse nad monografií, doplňování údajů
  • Připomínka doc. Šimka k bodu č. 8- práce etické komise (viz příloha 1)
  • Schůzka s Mgr.Podhrázským na MZ (vnitřní materiál)
  • Jednání s VoZP (vnitřní materiál) + diskuse k tématu Kódy
  • Dopis vedení VZP (Příloha 2)
  • Hledání kandidátů do nové akreditační komise za SPM a za UK (Doc.Seifert, prof.Miovský, doc.Šimek, doc. Kohoutek a další)
  • Změna programu vědecké schůze a medializace schůze SPM
  • Z MZ přišel dotaz na názor výboru SPM na metodu Kinesiologie One brain- diskutována. Posudek vypracoval na základě diskuse V. Chvála (viz příloha č.6)
  • Z MZ připomínkování návrh novelizovaného znění Vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.
  • žádost Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky o oponenturu klinických doporučených postupů
  • Byla jmenována nová akreditační komise pro psychosomatiku MZ. První zasedání 16.9.2020
  • Čejenská konference bude 11.9.
  • Nový certifikát SSL pro doménu psychosomatika-cls.cz koupil a zaplatil Chvála (409,-Kč)
  • K připomínkování materiál z MZ: materiál do porady vedení pod názvem „Implementační karty k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví 2020 – 2030 (NAPDZ)“. Odpověď diskutována, a odeslána 3.9.
 • Běžná agenda:
  • Přihlášky: MUDr. Dita Šamánková, NÚDZ                                                             souhlas všech
 • Body jednání:
  • Vychází monografie psychosomatika (texty z konference). Diskuse ještě znovu k obsahu a výběru autorů. Byi vyzváni všichni autoři plánované konference SPM Nástroje psychosomatické léčby, přihlásilo se 12 autorů a autorských kolektivů. Publikace je pestrá a výborná. Díky péči doc.Stackeové a VŠ Palestra přidělena ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk) a 978-80-87723-61-6 (pdf). Náklady na přípravu a tisk SPM ČLS (Platba autorům a editorům 14000Kč, tiskárna dodatečně cena 1 výtisku 250 Kč. Sekretariát SPM bude tištěnou knihu prodávat na svých akcích a na vyžádání na dobírku poštou, distribuce sekretariát SPM. Distribuci elektronické verze přenecháme péči Palestry, cena 150 Kč. Možnost E-shopového formuláře- objednávku knihy na webu SPM zváží p. Šestáková. Povinné výtisky, registrace příjmů, rozesílání. Vyúčtování 1x ročně (Menclová)
  • Nový program vědecké schůze: Datum, hodina: 2.10.2020, 14:15- 17:00
   • Téma: Nástroje psychosomatické medicíny
   • Moderují: B.Branna a V.Chvála
   • 14:00-14:15 prezence
   • Pracoviště, které představíme: MUDr. Barbora Branna: Psychosomatická ambulance Ostrava
   • Program: 14:15-17:00
    • Zpráva výboru (Chvála) (10 min)
    • MUDr. B. Branna: pracoviště (15 min)
    • Předání ocenění ČLS JEP za zásluhy pro psychosomatiku MUDr. Radkinu Honzákovi (15 min)
    • MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková: Nástroje psychosomatické léčby z pohledu bio-psycho-sociálního přístupu (30 min)
     • Přestávka: 30 min
    • MUDr. A. Večeřová Procházková: Nástroje biosyntézy (30 min)
    • MUDr. R. Honzák: Farmakoterapie v psychosomatice  (30 min)
   • Zařídit: Prezence, prodej knihy, kytka, foto (p.K.Šestáková)
  • Etická komise- viz příloha. Text doc.Šimka. Diskuse. Vesměs souhlas výboru s textem. Je třeba na etická témata víc myslet, vybízet členy SPM k hledání etických dilemat, nabízet k diskusi.  Výbor navrhuje dát text doc Šimka do inform.bulletinu. Založit v Psychosomu rubriku Etika.
  • Jednání na MZ o zřízení akreditační komise- a její výsledek. Informace Chvála, Ročňová
  • Jednání s vojenskou pojišťovnou. Informace Chvála, Ročňová
 • Informace ze zahraničí:
  • Konference Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM) plánovaná na červen 2020 ve Vídni byla kvůli koronavirové pandemii odložena na příští rok, nový termín je 2-5.6.2021, opět ve Vídni, v krásných prostorách Hofburgu. Více informací na https://www.eapm2020.com/, případně dotazy na D. Skorunku.
  • V červnu 2020 proběhlo online setkání delegátů národních organizací z jednotlivých evropských zemí sdružených v EAPM, byl při tom i zástupce SPM, který podal o tomto setkání písemnou zprávu (D. Skorunka). (viz příloha 3)
 • Různé:
  •  
  • Nabídka místa psychiatra v PL Šternberk na web SPM- prosím zaslat p.K.Šestákové
  • Seznámení s publikací Uhrová, Roth: Neuropsychiatrie představil Kryl. Pozoruhodná publikace, pokoušející se o znovu spojení psychiatrie s neurologií, okrajově se dotýká psychosomatiky, i když v celé velké publikaci se tomuto slovu pečlivě vyhýbají.
  • O.Masner se ptá na další jednání školitelů psychosomatiky. Výbor projednal a rozhodl svolat setkání školitelů: bude celodenní výbor (10:00-17:00 v Patočkově) a v rámci jednání od 15:00-17:00 setkání školitelů. Pozvánku Chvála   
  • Potvrzení termínu konference v Liberci. Stále je předběžný termín 17.-19.6.2020

Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00:  13.10., 10.11. (celodenní), 8.12. 2020

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 9.9.2020

Příloha 1. Připomínka doc.Šimka k zápis (bodu 8.)

Vážení a milí,

dovolte mi reagovat na položku č. 8 v zápise: „Etická komise: Výbor připomíná, že je potřeba pracovat na etickém kodexu SPM.“

Dovoluji si připomenout, že etický kodex SPM byl etickou komisí upraven do použitelné podoby již v roce 2017 (datum zápisu v mém počítači je 23.4.2017). Jestli si dobře pamatuji, byl i představen na konferenci v Liberci.

Také si dovoluji připomenout, že od počátku vysvětluji, že etický kodex dostává svůj smysl teprve tehdy, když s ním členové společnosti nějak pracují. Za ty tři roky jsme nedostali žádný podnět, protože nikdo z členů SPM jej neporušil (a pokud ano, nikomu to nevadilo), a nikdo se nedostal do dilematické situace, ve které by potřeboval naší pomoc. Je pravda, že jsem byl (vlastně mimo SPM) pozván reagovat v kauze Aktipu a na PSM klinice jsem na vyžádání poskytl 3 soukromé konzultace. Ale to je skutečně vše.

S větou „je potřeba pracovat na etickém kodexu SPM“, umím souhlasit, ale tak, že někdo z členů SPM přijde s nějakým problémem, nebo s návrhem na změnu etického kodexu.

Na vině není jen SPM. Také již řadu let upozorňuji, že v naší republice je již od r. 1938 etika cizí slovo, je oborem, který nikoho nezajímá (žádná filosofická fakulta ČR nemá katedru etiky), ve veřejném prostoru se nevyskytuje argumentace mravnosti či nemravnosti (pokud nejde o bezobsažné nadávky), vše se vysvětluje a řeší v mezích právní argumentace.

Příklady: Právník David Černý je rozzuřen drzostí etika Marka Váchy psát o euthanasii jiným jazykem než právním. Napsal zdrcující kritiku a jeden z redaktorů po přečtení jeho kritiky položil otázku kompetentnosti nakladatelství, které takový brak vydá…

Kritika současného premiéra se nějaký čas točila kolem jeho trestního stíhání. Když se ukázalo, že trestní stíhání jeho voličům nevadí (pak bylo dokonce zastaveno), kritika bezradně zmlkla. Že se tento politik dopouští mravních chyb, nikdo neřeší. Ty chyby? V duchu stb praktik zakrýt lidem ústa a nos dokázal bez problémů. Ale ukázalo se, že nezvládá komunikaci s nižšími složkami ve státě, proto se zdála vládní rozhodnutí tak chaotická (např. nevěděli, kdy chodí starci nakupovat a kdo ještě a kdy chodí do obchodů). Ekonomické problémy vzniklé během pandemie řeší vláda z větší části na úkor samosprávných celků (kraje, obce). První na řadě je zjevná podpora velkých a mamutích podniků, na malé a střední podniky (v zemědělství i na ostatní) se systematicky zapomíná. Myslí se na ně teprve, když to někdo připomene. Atd.

Nějak jsem se moc rozpovídal.

Všechno dobré

Jiří Šimek

Příloha č.2. Dopis VZP

Věc: žádost o schůzku

Vážený pane řediteli,

Obracíme se na Vás s žádostí o schůzku, na které bychom projednali situaci psychosomatické medicíny, o jejíž rozvoj pečuje naše odborná společnost ČLS JEP. Od r. 2013 je psychosomatika lékařským nástavbovým oborem. Lékaři s touto odbornou způsobilostí se věnují především komplikovaným pacientům, kteří bez komplexní bio-psycho-sociálně zaměřené léčby významně zatěžují rozpočty zdravotních pojišťoven. Chceme Vás informovat o rozvoji tohoto segmentu zdravotní péče. Rádi bychom Vás získali pro podporu existujících a vznikajících pracovišť, a pro koordinaci našich jednání se zdravotními pojišťovnami.

S pozdravem

MUDr. Vladislav Chvála

Předseda výboru SPM ČLS JEP

Příloha č.3: Zpráva o jednání s EAPM

Zpráva o setkání s kolegy z Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM)

Dne 15.6. 2020 se v odpoledních hodinách konalo setkání tzv. Advisory Board zástupců jednotlivých národních asociací Evropské asociace psychosomatické medicíny. Setkání proběhlo online kvůli koronavirové pandemii a s ní souvisejícími restrikcemi.

Setkání se zúčastnilo 27 delegátů z několika evropských zemí (Francie, Itálie, Litva, Německo, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie. Hlavním programem byla zpráva o dosavadní činnosti i aktualitách ze strany prezidenta EAPM, prof. Wolfganga Söllnera z Norimberku.

Wolfgang Söllner informoval, že aktuálně má evropská asociace 3000 členů a zahrnuje 15 národních asociací. Aktivity asociace jsou rozsáhlé, často zahrnují mezinárodní spolupráci, aktuálně například studie zaměřená na zkoumání zvládání koronavirové pandemie. Podrobnější informace o aktivitách jsou dostupné na stránkách EAPM https://www.eapm.eu.com/. Prof. Söllner také oznámil, že končí v roli prezidenta asociace. Nové volby již od té doby proběhly, aktuálním prezidentem je dr. Jordi Blanch z Barcelony, nově zvolený je i výkonný orgán tzv. Executive Council viz. https://www.eapm.eu.com/eapm/board-and-administration/. Letošní konference EAPM, která se měla na konci června konat ve Vídni, byla přeložena na příští rok s nadějí, že situace bude pro takovou mezinárodní akci příznivější. https://www.eapm2020.com/

Nejrozsáhlejší částí více jak dvouhodinového online setkání byly reporty jednotlivých účastníků z evropských zemí. Všichni si postupně vyjadřovali k několika bodům: a) situace a aktuální vývoj v psychosomatické medicíně v dané zemi; b) koronavirová situace v dané zemi; c) očekávání a potřeby týkající se EAPM. Situace psychosomatické medicíny, včetně jejího legislativního i odborného statusu, je v každé evropské zemi trochu jiná. V některých zemích je více vázána na psychiatrii, nejde o samostatný obor, jinde je to naopak. Zatímco v některých zemích je několik psychosomatických pracovišť, jež se zabývají jak klinickou praxí, tak výzkumem, v jiných zemích je psychosomatická medicína rozvinutá méně. Co se týče koronavirové pandemie, z několika zemí zaznívaly hlasy, že zdravotnický personál je značně přetížený, přibývá projevů duševní strádání včetně diagnostikovaných duševních poruch a suicidality. To se týká jak širší populace, tak zdravotnického personálu (například v Itálii, UK, Švýcarsku). Několik delegátů zdůrazňovalo systém doporučených postupů a forem opory právě pro zdravotnický personál a další pracovníky v tzv. první linii.

Náš delegát má to štěstí, že pobývá v zemi, kde se na jaře 2020 díky rychlým a plošným restrikcím podařilo dočasně zabránit masivnímu nárůstu nemocných s COVID-19 a kolapsu zdravotnického systému. Proto referoval o mnohem „přízemnějších“ problémech. Informoval své kolegy v zahraničí o průtazích, kterými etablování psychosomatické medicíny v České republice komplikují některé orgány a konkrétní osoby (např. ČLK, někteří lidé na MZ, někteří lidé na některých LF apod.). Také si posteskl, že ve stále se zvětšující české komunitě psychosomaticky uvažujících a praktikujících kolegů je bohužel stále málo, kteří si troufají na navázání mezinárodních kontaktů a spolupráci. Proto pozval zahraniční kolegy na národní psychosomatickou konferenci odloženou na příští rok a nadnesl, že by přítomnost zástupce EAPM na konferenci v Liberci mohla podnítit mezinárodní přátelství, přinést účastníkům jinou zkušenost a podpořit rozvoj psychosomatické medicíny v ČR.

28.8. 2020                                                                                                          David Skorunka, v.r.

 

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM