Zápis z jednání výboru SPM ze dne 14. 3. 2023

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

– Členové výboru: Pavel Čech, Adéla Holmanová, Michal Kryl, Aneta Paurová, David Skorunka, Daniela Stackeová.

– Za revizní komisi: Jaromír Kabát

Omluveni:

– Barbora Branná, Danuše Jandourková, Michaela Ročňová

A) Organizační agenda

1. Paní Mgr. Katarína Kubíková odešle e-mail novým členům přijatým do SPM schváleným na aktuálním setkání.

2. Termíny dalších setkání výboru SPM– vždy druhé úterý v měsíci 15–17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze.

3.  Stránky SPM proběhla debata o možné formě správy webu SPM ev. Sociální sítě.

4. Etický kodex SPM – na výbor 9. 5. přizván doc. Šimek z etické komise ohledně tvorbě etického kodexu společnosti.

B) Jednání – jednotlivé body

1. Závěrečné jednání a hlasování Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR – Referuje Pavel Čech

Přijat kód psychosomatické intervence, který zapojuje psychosomaticky působící lékaře. Bližší informace budou rozeslány mailingem členům SPM.

Česká psychosomatika se začíná integrovat do systému veřejného zdravotního pojištění!

2. Domluva vytvoření ocenění pro výzkumné projekty – Cena výboru SPM za výzkum

Konkrétní podoba bude dále rozpracována.

3. EAPM – členství, pořádání konference v Praze v roce 2026 – Zajišťuje D. Skorunka

–  SPM je členem EAPM (evropské asociace psychosomatické medicíny), platíme příspěvek za členství, EAPM pořádá pravidelně konference, loni ve Vídni, 15. – 17. 6. 2023 ve Wroclawi – za výbor na konferenci pojede A. Holmanová a P. Čech

– SPM byla nabídnuta možnost organizovat konferenci v ČR v roce 2026 – komunikace s EAPM ohledně organizačních možností SPM, udělat finanční rozvahu, najít prostory k pořádání akce, určit prezidenta konference a pořádající subjekt

4. Zbývá 151 výtisků monografie Nástroje psychosomatické medicíny. Cena 180,- +10% DPH pro členy společnosti, 250, -+10% DPH pro nečleny. Nově SPM může monografii prodávat za hotovost na příjmový doklad.

C) Plánované akce

1. 24. – 25. 3. 2023 pořádána konference psychosomatiky v Olomouci se záštitou i finanční podporou společnosti. Zajišťuje M. Kryl.

2. 14. 4. 2023 14- 17hodin pořádáme vědeckou schůzi SPM ČLS JEP s tématem Psychosomatické aspekty bolestí zad – zajišťuje D. Jandourková a D. Stackeová.

3. Wroclaw 15. – 17. 6. 2023 – konference EAPM na téma: „Looking across the bridge – dialogues between professional“ – early bird registration do konce března, pro členy EAPM za 390 EUR

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM