Zápis z jednání výboru SPM ze dne 8. 11. 2022

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

 • Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michaela Ročňová ,David Skorunka, Daniela Stackeová.
 • Za revizní komisi : Jaromír Kabát

Omluveni:

 • Michal Kryl, Aneta Paurová

A) Organizační agenda

 1. Nová sekretářka výboru – paní Mgr. Katarína Kubíková z Tulsia Clinic (kontakt e-mail: Katarina@tulsiaclinic.cz) postupně přebírá agendu od předchozí sekretářky paní Radky Menclové.
 2. Paní Katarína Kubíková odešle e-mail členům přijatým do SPM na minulém setkání. Jedna žádost nabyla kompletní, kontaktuje příslušného kandidáta s žádostí o doplnění požadovaných informací.
 3. Termíny dalších setkání – vždy druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze – další setkání 13.12. 2022. V úterý 17. 1. 2023 – celodenní setkání výboru 10 – 17hodin.
 4. Dojednána částka za pronájem prostor s vedením psychosomatické kliniky – 300,- Kč /setkání.
 5. Stránky SPM bude nadále spravovat Kateřina Šestáková – domluva podmínek i obsahu stránek, v úvaze vzhled i fce FB stránek (pro koho, jaký typ informací by měly obsahovat), Kateřina Šestáková pozvána na další jednání výboru – zajišťuje D. Jandourková
 6. Předání cen za přínos psychosomatice ponecháno na oficiální ceremonii v rámci konference v Olomouci. Aktuálně v rámci jednání oceněn diplomem za přínos psychoterapii a psychosomatice doc. PhDr. Karel Balcar, CSc, který na jednání přišel a diplom osobně převzal.
 7. Navrhnout další ocenění za přínos v psychosomatice pro konferenci v Olomouci.

B) Jednání – jednotlivé body

1. Jednání s VZP – Zajišťuje Pavel Čech

Probíhá dialog s paní Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou smluvní politiky VZP, a dále s revizními lékaři ohledně kódu za psychosomatické výkony pro lékaře. Aktuálně se vylaďuje podoba kódů, jednání probíhají v průběhu listopadu.

2. Kontakt s NAPO (národní asociace partnerských organizací, sdružující pacientské organizace) – Zajišťuje Pavel Čech

Kontaktováni zástupci organizace s žádostí o podporu ohledně kódů.

28 . 11. 2022 v 17hodin domluven videocall se zástupci organizace – úkolem přestavit cíl SPM (upevnění psychosomatické medicíny v rámci běžné zdravotní péče) 

3. Komunikace se členy, požadujícími založení samostatné sekce lékařské psychosomatiky

Komunikace s členskou základnou atestovaných lékařů v psychosomatice – společné otevírání dialogu – členové výboru přijali pozvání na setkání před seminářem pořádaným platformou lékařů psychosomatiky dne 23. 11. 2022 od 15,30 – 16,30 v prostorách Denního stacionáře Psychosomatické kliniky v Šárce.

4. Projednávána možnost spolupráce s ostatními profesními skupinami jednotlivých lékařských oborů (PL, pediatři, …) – ZajišŤuje M. Ročňová (praktičtí lékaři), P. Čech

5. EAPM – členství, pořádání konference v Praze v roce 2025 – Zajišťuje D. Skorunka

 • SPM je členem EAPM (evropské asociace psychosomatické medicíny), platíme příspěvek za členství, EAPM pořádá pravidelně konference, loni ve Vídni, 15. – 17. 6. 2023 ve Wroclawi
 • SPM byla nabídnuta možnost organizovat konferenci v ČR v roce 2025 – je třeba rozmyslet organizační možnosti SPM, udělat finanční rozvahu, najít prostory k pořádání akce, …

6. SPM v akademické oblasti – Zajišťuje D. Stackeová

 • Role SPM v oblasti akademického vzdělávání
 • Podpora výzkumné činnosti – jakým způsobem může SPM podřit výzkum, vznik diplomových, rigorózních a disertačmích prací?
 • Otázky pregraduálního vzdělávání v psychosomatice na medicíně, psychologii, fyzioterapii
 • Prezentace výzkumných prací v Acta Salus Vitae
 • Sestavení reprezentativní monografie  – v jaké podobě?

C) Plánované akce

 • 24. – 25. 3. 2023 pořádána konference psychosomatiky v Olomouci se záštitou i finanční podporou společnosti. Zajišťuje M. Kryl.
 • 14. 4. 2023 14- 17hodin pořádáme věděckou schůzi SPM ČLS JEP s tématem Psychosomatické aspekty bolestí zad – zajišťuje D. Jandourková a D. Stackeová.
 • Wroclaw 15. – 17. 6. 2023 – konference EAPM na téma: „Looking across the bridge – dialogues between professional“ – možnost přihlásit se s abstraktem, příspěvkem

D) Úkoly do příštího setkání

 • Prodej zbývajících kusů monografie Nástroje psychosomatické medicíny – monografie zatím u Jany Týkalové.  Cena 180,- pro členy společnosti, 250, – pro nečleny.
 • Jasně a srozumitelně zformulovat identitu a směřování společnosti.
 • Promyslet koncepci a podporu společnosti v akademické oblasti (ocenění nejlepších diplomových prací, nejlepších odborných publikací, podpora výzkumu v psychosomatice, podpora a koncepce výuky psychosomatiky v pregraduálním vzdělávání zdravotníků i dalších pomáhajících profesí a další).
 • Vymyslet koncepci stáží pro lékaře v atestačním vzdělávání (jasnost, srozumitelnost, požadavky na pracoviště zajišťující stáž).
 • Koho dalšího ocenit za přínos psychosomatice na konferenci v Olomouci?

D) Témata na příště

 • Téma identita a směřování psychosomatiky
 • Psychosomatická medicína v zahraničí (naše členství v EAPM, konference, časopisy etc.)
 • Koncepce ocenění za přínos v psychosomatice (předání ocenění ponecháno na konferenci v Olomouci) – komu ještě kromě již schválených ocenění?

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM