Zpráva o setkání s kolegy z Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM)

28.8. 2020
David Skorunka

Dne 15.6. 2020 se v odpoledních hodinách konalo setkání tzv. Advisory Board zástupců jednotlivých národních asociací Evropské asociace psychosomatické medicíny. Setkání proběhlo online kvůli koronavirové pandemii a s ní souvisejícími restrikcemi.

Setkání se zúčastnilo 27 delegátů z několika evropských zemí (Francie, Itálie, Litva, Německo, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie. Hlavním programem byla zpráva o dosavadní činnosti i aktualitách ze strany prezidenta EAPM, prof. Wolfganga Söllnera z Norimberku.

Wolfgang Söllner informoval, že aktuálně má evropská asociace 3000 členů a zahrnuje 15 národních asociací. Aktivity asociace jsou rozsáhlé, často zahrnují mezinárodní spolupráci, aktuálně například studie zaměřená na zkoumání zvládání koronavirové pandemie. Podrobnější informace o aktivitách jsou dostupné na stránkách EAPM https://www.eapm.eu.com/. Prof. Söllner také oznámil, že končí v roli prezidenta asociace. Nové volby již od té doby proběhly, aktuálním prezidentem je dr. Jordi Blanch z Barcelony, nově zvolený je i výkonný orgán tzv. Executive Council viz. https://www.eapm.eu.com/eapm/board-and-administration/. Letošní konference EAPM, která se měla na konci června konat ve Vídni, byla přeložena na příští rok s nadějí, že situace bude pro takovou mezinárodní akci příznivější. https://www.eapm2020.com/

Nejrozsáhlejší částí více jak dvouhodinového online setkání byly reporty jednotlivých účastníků z evropských zemí. Všichni si postupně vyjadřovali k několika bodům: a) situace a aktuální vývoj v psychosomatické medicíně v dané zemi; b) koronavirová situace v dané zemi; c) očekávání a potřeby týkající se EAPM. Situace psychosomatické medicíny, včetně jejího legislativního i odborného statusu, je v každé evropské zemi trochu jiná. V některých zemích je více vázána na psychiatrii, nejde o samostatný obor, jinde je to naopak. Zatímco v některých zemích je několik psychosomatických pracovišť, jež se zabývají jak klinickou praxí, tak výzkumem, v jiných zemích je psychosomatická medicína rozvinutá méně. Co se týče koronavirové pandemie, z několika zemí zaznívaly hlasy, že zdravotnický personál je značně přetížený, přibývá projevů duševní strádání včetně diagnostikovaných duševních poruch a suicidality. To se týká jak širší populace, tak zdravotnického personálu (například v Itálii, UK, Švýcarsku). Několik delegátů zdůrazňovalo systém doporučených postupů a forem opory právě pro zdravotnický personál a další pracovníky v tzv. první linii.

Náš delegát má to štěstí, že pobývá v zemi, kde se na jaře 2020 díky rychlým a plošným restrikcím podařilo dočasně zabránit masivnímu nárůstu nemocných s COVID-19 a kolapsu zdravotnického systému. Proto referoval o mnohem „přízemnějších“ problémech. Informoval své kolegy v zahraničí o průtazích, kterými etablování psychosomatické medicíny v České republice komplikují některé orgány a konkrétní osoby (např. ČLK, někteří lidé na MZ, někteří lidé na některých LF apod.). Také si posteskl, že ve stále se zvětšující české komunitě psychosomaticky uvažujících a praktikujících kolegů je bohužel stále málo, kteří si troufají na navázání mezinárodních kontaktů a spolupráci. Proto pozval zahraniční kolegy na národní psychosomatickou konferenci odloženou na příští rok a nadnesl, že by přítomnost zástupce EAPM na konferenci v Liberci mohla podnítit mezinárodní přátelství, přinést účastníkům jinou zkušenost a podpořit rozvoj psychosomatické medicíny v ČR.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM