Zpráva o činnosti výboru SPM v letech 2018-2022

Výbor SPM pracoval v tomto složení:

Jako stálí hosté ve výboru  pracovali MUDr. Alena Večeřová (výuka) a MUDr. Pavel Čech(PS kódy).

Za čtyři roky velmi intenzivní práce se povedlo:

 • obhájit existenci SPM v ČLS a psychosomatické medicíny jako nástavbové atestace ve vyhlášce MZ ČR.
 • vypracovat kódy lékařských výkonů oboru a zahájit vyjednávání s VZP o jejich zařazení do Seznamu zdravotních výkonů. V tuto chvíli již druhým rokem jednáme s ministerstvem zdravotnictví a VZP o prosazení připravených kódů. Z připravovaných sedmi kódů, které by pokryly celé spektrum lékařské práce s psychosomatickými pacienty ve zdravotnictví, je pojišťovna opakovaně ochotna jednat jen o jednom, který řeší jen dílčí část práce a systémově neřeší úhrady práce lékařů. Přes složitost těchto jednání se zástupci výboru (MUDr. Chvála, MUDr. Čech, MUDr. Branna, MUDr. Ročňová) snaží prosadit byť jen částečné řešení s příslibem dalších posunů a diskuzí v příštím roce.
 • vypracovat koncepci oboru.
 • vytvořit nový web SPM.
 • odblokovat proces akreditací (blokovaný vedením ČLK), nyní se psychosomatická pracoviště opět mohou akreditovat.
 • kontinuálně pracovat na úpravách a zprůchodnění vzdělávání a přípravě lékařů k atestaci.
 • připravit jednotnou koncepci podmínek stáží, jejich financování a obsah výuky mentorů na akreditovaných pracovištích.
 • zmapovat výuku psychosomatiky na vysokých školách v ČR a dále pokračovat v dlouhodobé snaze o širší integraci konceptů psychosomatické medicíny do pregraduálního vzdělávání zdravotníků.
 • připravit seznam výzkumných témat z oblasti psychosomatiky (zveřejněný na webu SPM).
 • vydat kolektivní monografii s názvem Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny.
 • finančně podpořit překlad knihy J. G. Rüegga Mozek, duše a tělo.
 • zrealizovat PR kampaň s cílem informovat širokou veřejnost o možnostech a obsahu psychosomatické medicíny. Cílem bylo také získání podpory veřejnosti pro prosazení úhrady psychosomatické péče z veřejného pojištění (část financí na kampaň darovali sami členové výboru). Většina z nás se osobně účastnila rozhovorů v televizi, rozhlase, časopisech i novinách bez nároku na honorář.
 • uskutečnit pět vědeckých schůzí se zajímavými odbornými obsahy a oceněními významných osobností psychosomatiky.
 • realizovat dvě přípravy konferencí, z nichž jedna se v důsledku pandemické situace v ČR nekonala a druhá se uskuteční v červnu 2022
 • realizovat vyžádané přednášky (účast většiny členů výboru) o psychosomatické medicíně na krajských seminářích pro pediatry organizovaných Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Práce členů výboru je časově náročná, nejedná se jen o účast na schůzích výboru jednou měsíčně, ale o kontinuální online komunikaci a řadu dalších činností. Může ji dělat jen ten, kdo je přesvědčen o jejím smyslu a má motivaci věnovat svůj čas a energii rozvoji psychosomatiky. Odměnou pro nás, stávající členy výboru, je to, že při ohlédnutí zpět vidíme, že za námi skutečně zůstal velký „kus práce“, a odměnou o to významnější bude, pokud na naši práci nově zvolený výbor naváže a bude v ní efektivně pokračovat.

Co dále?

 • Popsané oblasti činnosti a působení SPM jsou dlouhodobým procesem.

Témata, která zůstávají k řešení a s nimiž jsou spojeny úkoly pro nový výbor SPM:

 • Vztah psychosomatické medicíny a psychiatrie

(Psychiatrie prožívá čas reformy s významnou finanční podporou, jsou budována Centra duševního zdraví s cílem naplnění ideálu bio-psycho-sociálně vyladěného týmu. Zde by mohli být léčeni i psychosomatičtí pacienti, zatím je však primárním úkolem léčba psychotických poruch. S tím souvisí i otázka, zda psychosomatický pacient patří do ordinace psychiatra.)

 • Vztah psychosomatiky a psychoterapie

(Jaký je mezi nimi rozdíl a jaký je význam psychoterapie pro psychosomatického lékaře? Ukazuje se, že je dobré odlišovat psychosomatickou a klasickou psychoterapii. Zavedli jsme nový pojem psychosomatická medicína a její součástí je i psychosomatická psychoterapie. Aplikovat psychoterapii u pacienta dostatečně motivovaného je sice časově náročné, ale možné. Získat pro ni psychosomatického pacienta bez náhledu je skoro nemožné. Psychoterapeutická metoda a teorie je zaměřena na reflexi vztahu a procesu, proto je velmi užitečné, aby lékaři pěstovali dobré vztahy s psychology a psychoterapeuty nejen uvnitř SPM. Mohou nám lékařům být k dispozici jako reflektující část terapeutického procesu.)

 • Vztah psychosomatické medicíny k technikám celostní a komplementární medicíny.

(Víme, že řada s psychosomatikou sympatizujících lékařů disponuje nástroji alternativní, celostní a komplementární medicíny. Má-li však být psychosomatická medicína akceptovaná většinovou biomedicínou, nemohou její principy stát na např. homeopatii nebo akupunktuře či jiných alternativních metodách, zatím v medicíně neakceptovaných, jakkoliv účinných. Musí se opírat o poznatky bio-psycho-sociálního modelu zdraví a nemoci, vycházet z vědeckých poznatků, pracovat s výzkumem.)

Co bychom rádi zdůraznili závěrem?

 • Je třeba stále zvažovat celou šíři specifik psychosomatického přístupu v rámci různorodosti jednotlivých medicínských oborů (a zdravotnických profesí obecně). Ta je prakticky dána také možnostmi jednotlivých pracovišť, mírou jejich psychosomatického vzdělání a personálním obsazením.  Ideálem je týmová a komplexní léčba, ta však není vždy možná, je proto významné hledat a definovat formy léčby psychosomatických pacientů za různých podmínek a okolností.
 • Je třeba stále klást důraz na spolupráci s fyzioterapeuty, psychology a psychoterapeuty, případně i s pracovníky dalších zdravotnických profesí v rámci udržování a podpory křehké rovnováhy v rámci psychosomatické léčby.
 • Je třeba jasně definovat metody a kompetence, to je v oblasti psychosomatické medicíny v určitých ohledech složitější než v některých jiných medicínských oborech. Je to však nezbytné pro praxi i pro vydobytí pevné pozice mezi ostatními medicínskými obory a oslabení pochybností o psychosomatice jako rovnocenném oboru potřebném pro praxi českého zdravotnictví.

Pro potřeby výboru sepsala MUDr. Barbora Branna, MUDr. Vladislav Chvála

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM